Vi må redde fastlegeordningen

Fastlegekrisen rammer våre innbyggere hardt og vilkårlig, og er kanskje det største hinderet for å oppnå god og langsiktig behandling og oppfølging for alle bergensere som trenger legetilsyn. Selv om fastlegeordningen er nasjonal, bør Bergen kommune følge opp med lokale tiltak som kan avhjelpe denne krisen. Fastlegene er bærebjelken i primærhelsetjenesten, og vi må derfor styrke ordningen for god primærhelsetjeneste. Vi ønsker å se til arbeid gjort i andre kommuner for å øke rekrutteringen til fastlegeordningen, for eksempel bør vi vurdere modellen som Tromsø kommune har innført.

 

Bergen MDG vil:

  • sikre gode rammevilkår for fastlegeordningen og god rekruttering av leger til fastlegeordningen i kommunen
  • umiddelbart gå i dialog med fastlegene for å finne målrettede virkemidler
  • styrke ALIS-ordningen
  • gå i dialog med fastlegene om deres offentlige oppgaver og tilpasse disse oppgavene til fastlegenes kapasitet og ønsker
  • vurdere kommunale ordninger med kontorer og administrativ støttebemanning for fastlegene
  • arbeide for å styrke grunnfinansieringen av fastlegeordningen, fortrinnsvis gjennom nasjonale tiltak og midler
  • jobbe for å forbedre informasjonsflyten mellom legetjenesten i kommunen og sykehusenes datasystemer
  • redusere ventetiden ved legevaktsentralen