Vedtekter

VEDTEKTER FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE I BERGEN

Siste gang revidert på årsmøtet 16.01.2021

§ 1 Grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne (heretter omtalt som MDG) og bygger på partiets prinsipprogram.

 

§ 2 Formål

MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

 

§ 3 Organisasjonsforhold

a) MDGB er en del av MDG og er underlagt nasjonale vedtekter.

 

b) Som medlem i Miljøpartiet De Grønne i Bergen regnes den som har fylt 15 år, som er bosatt i Bergen, har betalt kontingent til partiet for inneværende eller foregående år og ikke har meldt seg ut.

 

c) Ikke-medlemmer har i utgangspunktet adgang til møtene i lokallaget, men medlemmene kan vedta å lukke møter ved behov.

 

d) Stemmerett og valgbarhet i partiets møter og organer følger medlemskapet etter § 3.b, med følgende unntak: Nye medlemmer og medlemmer som melder seg inn igjen etter opphold får stemmerett og blir valgbare 4 uker etter at kontingenten er betalt. Medlemmer av partiets sideorganisasjoner har stemmerett i partiets møter og organer når medlemskapet er gyldig etter organisasjonenes egne vedtekter, med samme unntak som i første ledd. Det er ikke anledning til å stemme på vegne av andre i noen av partiets møter og organer.

 

e) For å gjøre beslutninger i MDGB sine organer kreves det alminnelig flertall, altså at et forslag får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, der ikke annet er opplyst i vedtektene.

 

§ 4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år seinest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i MDG. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste seinest to uker før møtet.

 

b) Årsmøtet velger valgkomité bestående av tre eller fem medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på kandidater til alle verv som velges av årsmøtet, med unntak av seg selv. Styret innstiller på valgkomité.

 

c) På årsmøtet velges enten leder og nestleder eller to talspersoner ved særskilt skriftlig valg. For å velges til leder, nestleder eller talsperson må man få minst halvparten av de avgitte stemmer. Gruppeleder i bystyret er ikke valgbar som leder dersom det finnes alternative kandidater.

 

d) Styremedlemmene og vararepresentantene velges for et år.

 

e) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg av styre. Andre saker kan behandles dersom de er nevnt i innkallingen eller hvis de er av hastekarakter og et flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet aksepterer å behandle dem.

 

f) Regnskapet skal avsluttes pr. 31. desember og legges fram på årsmøtet. Regnskapet skal omfatte hele virksomheten.

 

g) Stemmeberettigede medlemmer kan velge med 2/3 flertall å innvilge medlemmer som ikke oppfyller dette kravet stemmerett og forslagsrett på årsmøtet.

 

h) Året før et kommune- og fylkesvalgår velger årsmøtet en nominasjonskomite som skal foreslå kommende års valgliste og en programkomite som skal foreslå kommende års lokalprogram. Valglisten og lokalprogrammet vedtas på henholdsvis nominasjons- og programmøter. Styret skal sende innkalling for møtet/møtene med alle relevante opplysninger til medlemmene med minst to ukers varsel.

 

i) Nominasjonskomiteen og programkomiteen skal bestå av tre eller fem medlemmer.

 

j) Medlemmer og varamedlemmer av styret kan ikke sitte i valgkomiteen.

 

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

a) Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner dette nødvendig.

 

b) Dersom minst 1/6 av medlemmene av MDGB krever det, har styret plikt til skriftlig å innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte.

 

c) Ved ekstraordinære årsmøter kaller styret skriftlig inn medlemmene med minst to ukers varsel.

 

d) Ved ekstraordinære årsmøter gjelder de samme vedtektene som for ordinære årsmøter med mindre de er irrelevante.

 

§ 6 Styret i MDGB

a) Styret i MDG Bergen står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i regi av lokallaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller.

 

b) Styret består av minst 5 – fem – medlemmer som velges av årsmøtet. I tillegg velges 3 – tre – vararepresentanter som er nummererte. I tillegg til dette igjen har Grønne Studenter Bergen og Grønn Ungdom Bergen møte- og stemmerett med en stemme hver, men deres oppmøte skal ikke være nødvendig for at styret skal være vedtaksdyktig.

 

c) Til styret velges styremedlemmer til de vervene som blir ledige. Kasserer- og sekretærstilling kan ikke innehas av lederen eller talspersonen(e).

 

d) Styrets medlemmer må være medlemmer av MDGB.

 

e) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styrets representanter eller innkalte vararepresentanter er til stede, og uansett ikke færre enn 3 personer.

 

f) Styret skal sørge for at regnskap og årsmelding oppbevares i minimum ti år.

 

g) Ved frafall av leder rykker nestleder opp som leder. Ved frafall av nestleder velges en ny nestleder blant de opprinnelige faste medlemmene av styret. Ved frafall av en av to talspersoner, fungerer den andre alene ut perioden. Dersom både årsmøtevalgt leder og nestleder, eller begge talspersonene, fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles av opprykkene varamedlemmer, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

 

h) Året før et kommune- og fylkesvalgår skal styret foreslå kandidater til en nominasjonskomite og en programkomite (beskrevet i § 5l).

 

i) Leder og kasserer har hver for seg prokurarett.

 

j) Leder og kasserer har sammen signaturrett

 

k) Styret i MDGB står økonomisk ansvarlig overfor årsmøtet.

 

l) Gruppeleder i bystyret har møterett i styremøtene med tale og forslagsrett.

 

§ 7 Allmøter

a) Allmøtet er det høyeste organet i MDGB mellom årsmøtene.

 

b) Allmøtet består av medlemmer i MDGB med stemmerett på årsmøte.

 

c) Allmøtet skal sammenkalles ved behov av styret.

 

d) Alle større politiske spørsmål som MDGB må ta stilling til bør som hovedregel tas opp på allmøte. Allmøtet skal ikke gå inn for politikk som er i strid med gjeldende valgprogram. Bystyregruppen bør ta initiativ til at viktige saker som ventes å komme på agendaen tas opp på allmøte dersom det ikke på forhånd er klart hva som er mest i tråd med gjeldende valgprogram.

 

e) Allmøtet skal ta opp konkrete politiske saker, drøfte organisasjonsstruktur, bydelspolitikk eller andre viktige temaer som anses viktige å diskutere i fellesskap.

 

f) Alle stemmeberettigede medlemmer har rett til å fremme resolusjoner og politiske saker til behandling på allmøtene.

 

g) Innkallinger til allmøter skal som hovedregel foreligge minst 14 (fjorten) dager før møtet. Ved presserende spørsmål kan det godtas kortere frister.

 

§ 8 Oppløsning

Lokallaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det

– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til lokallag i partiets vedtekter

– at MDG oppløses, eller

– at det skjer endringer i kommunestrukturen som gjør deling av lokallaget eller sammenslutning med andre, naturlig.

 

Ved oppløsning tilfaller lokallagets midler MDG, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.

 

§ 9 Endring av vedtektene

a) Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft fra det tidspunktet årsmøtet heves, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.

 

b) Forslag til endringer i vedtektene må være levert styret senest 4 – fire – uker før årsmøtet. Valgkomiteen og Kontrollkomiteen skal forelegges endringsforslag straks dersom det er relevant.