Fotocredit:

STEM MDG!

Årets valg er et klimavalg. Her er 10 ting du får for en stemme til MDG i Bergen.

  1. Stanse leting etter ny olje og gass på norsk sokkel, og lage en nasjonal oljesluttkommisjon med base i Bergen, som skal meisle ut en plan for utfasing av oljejobber og innfasing av nye grønne jobber med vekt på havvind, maritim industri, grønne energiløsninger og industri. 
  2. Bygge bybanen til Åsane, fullføre vestover helt frem til Spelhaugen, og redusere prisen på kollektivreiser med 20 prosent.
  3. Gjøre Bergen til Norges beste fotgjengerby, bygge separate sammenhengende sykkelveier, og sette ned fartsgrensene, særlig rundt skoler og barnehager.
  4. Sette opp tog fra Bergen til Berlin og København, og kutte reisetiden med tog til Oslo til under fire timer ved å starte byggingen av ny jernbane mellom Arna, Stanghelle og Voss. 
  5. Sørge for et boligmarked for alle i Bergensregionen ved å gradvis fjerne rentefradraget, gi flere unge startlån, bygge rimelige boliger, særlig rettet mot førstegangskjøpere og barnefamilier, og styrke leietakernes rettigheter. 
  6. Gi et solid løft for kulturlivet i Bergen og fylket gjennom økte midler til kunstnere og festivaler, sånn at enda flere får tilgang på et mangfoldig og spennende kulturtilbud!
  7. Opprette et nytt nasjonalt senter for klimaberedskap og -tilpasning og legge det til Vestlandet. Sette av friske milliardbeløp til klimatilpasning, ras-, flom- og skredsikring i regionen og til å styrke kommunenes kompetanse.
  8. Starte gjenoppbygging av naturen og stoppe ødeleggelsen av naturområder, blant annet med å kreve at alle oppdrettsanlegg skal være lukket, verne strandsonen og opprette flere nasjonalparker, blant annet Søre Bjørnafjorden.
  9. Befeste Bergen som landets hovedstad for havet, blant annet ved å etablere et internasjonalt senter for å fjerne plast fra verdenshavene og etablere verdikjeder for innsamlet og reddet plast, og ved å  ved å styrke de maritime kompetansemiljøene i Bergen. 
  10. En massiv satsing på å frakte folk og gods sjøveien, med nye hurtiggående nullutslippsfartøy for å binde Bergen og hele regionen sammen, samtidig som sier klart nei til alle nye motorveier i og rundt Bergen og Hordfast over Bjørnafjorden.