Program 2007-2011

VALGPROGRAM 2007-2011
Miljøpartiet De Grønne i Bergen

MILJØ OG BYUTVIKLING

Grønn by: Bergen MDG vil verne om, utvide og forbedre byens grøntområder.
Jordvern: Jordbruksområder må bevares i størst mulig grad. Heller parsellhager enn golfbaner!
Parsellhager: Bergen MDG vil sikre områder der de som ønsker det kan dyrke egne blomster, grønnsaker, frukt og bær som ikke blir ødelagt av forurensning. Det må legges til rette for at folk skal kunne skaffe seg parsellhager, også i forbindelse med skoler, barnehager og eldreboliger.
Økologisk jordbruk: Kommunen må stimulere til økologisk drift, bl.a. gjennom offentlige innkjøp. Slik kan Bergen gå foran som et grønt eksempel.
Byutvikling: Et mål for grønn byutvikling må være å stimulere til økt kunstnerisk eksperimentering og større variasjon i utforming, materialvalg og formgiving generelt. I bygningene må det brukes materialer som ikke skaper helseproblemer for brukerne, som er produsert på minst mulig destruktivt vis og som brytes naturlig ned eller kan gjenbrukes om bygningen rives. Alle byggeprosjekter må legge frem et miljøbudsjett.
Tilgjengelighet: Det offentlige rom må være tilgjengelig for alle. Ved bygging av nye offentlige bygg og ved byplanlegging må det tas hensyn til best mulig tilgjengelighet. Representanter for funksjonshemmedes foreninger må konsulteres ved all samfunnsplanlegging. Det må tas hensyn til fremkomstmidler som rullestol, sykkel og barnevogn.
Aktivitet:  Vi ønsker et mangfold av aktiviteter i det offentlige rom, og vil derfor at kommunen legger til rette for dette gjennom å stille med ulike arealer. Skoler må åpnes for allmennheten etter at den organiserte undervisningen er avsluttet. Små detaljer kan gjøre det offentlige rom til et attraktivt tilholdssted for mange: Fast installerte griller eller volleyballnett i parker eller små lekeplasser, benker og bord rundt Festplassen. Lokalmiljøet skal oppmuntres til å ta aktiv del i utforming av bydelene.
Opplysning – ja takk! For å kunne informere om arrangementer i lokalsamfunnet må oppslagssteder stilles til rådighet. Bergen MDG ønsker mange nye kommunale oppslagstavler alle kan benytte seg av for å annonsere sosiale, politiske og kulturelle arrangementer. Vi ønsker oppslagstavler i busskur.
Kamp mot reklame: Bergen MDG vil arbeide for å redusere reklamemengden i samfunnet, og kommersielle aktører som vil reklamere i det offentlige rom må gi noe tilbake til offentligheten. Vi vil innføre en progressiv reklameskatt, og skjerpe reguleringen av reklamen. Det må skilles klart mellom skilt og reklame: Skilt er nyttig for brukere av byen og lokale forretninger må få vise at her kan handles. Reklame derimot, tar blikkfanget bort fra byen og forurenser visuelt.
Luftkvalitet: Luften i Bergen er svært forurenset, og utgjør en reell helsefare. Bergen MDG vil redusere svevestøvbelastningen ved hjelp av differensiert piggdekkavgift, subsidiering av miljøvennlige vedovner og kraftig reduksjon av biltrafikken i byen.
Veisalting: Bergen kommune skal satse på alternativer til miljøfiendtlig salting av veiene.
Klimautslipp: Energisparing og miljøvennlig oppvarming i alle kommunale bygg vil kutte både utgifter og utslipp. Nye kommunale bygg skal bygges etter lavenergiprinsippet. Olje og gass skal ikke brukes til oppvarming, heller ikke som del av et fjernvarmenett.
Grønt næringsliv: Kommunen skal legge til rette for et miljøvennlig næringsliv.
Flesland: Av miljøhensyn går Bergen MDG imot videre utbygging av Flesland flyplass.
Reiser:  Større bruk av videokonferanser vil redusere transportbehovet i kommunal sektor. Miljøvennlige alternativer skal prioriteres ved reisevirksomhet.
Biler: Kommunens bilpark skal i større grad være basert på miljøvennlige drivstoff.
Kontroll: Bergen MDG ønsker bedre rutiner for kontroll av vann- og kloakksystemet.
Miljøvennlig bosshåndtering: Økt materialgjenvinning er en langt bedre løsning enn energigjenvinning. Bergen MDG vil ha full satsing på kompostering av matavfall og utnyttelse av avfallsgasser. Det er fullt mulig å drive busser på biogass fra avfall. Bergen MDG sier nei til utbygging av forbrenningsanlegget i Rådalen.
Kildesortering:  Det skal være enkelt å være miljøvennlig i Bergen. Bergen MDG krever minst en dobling i antall returpunkter i kommunen, og så langt det lar seg gjøre skal alle være komplette. Vi ønsker spesielt å satse på plastinnsamling, blant annet gjennom en henteordning.
Kollektivtrafikk: Prisen på månedskort skal ned, og Bergen MDG ønsker langt flere bussavganger, ikke minst må tilbudet på kveldstid og i helgene styrkes. Overskuddet fra bussdriften må brukes til å bedre busstilbudet. Vi vil ha flere kollektivfelt. I utkantene ønsker vi satsing på minibusser, og i sentrum ønsker vi flere gratisbusser. Bybanen skal dekke et størst mulig område, med forbindelser til nabokommunene.
Tog, ikke bil: Bergen MDG mener det er viktig å arbeide for dobbeltspor på jernbanestrekningen Bergen-Arna fremfor ny biltunnel gjennom Ulriken.
Parkering: Antallet parkeringsplasser på gateplan må reduseres i tråd med tidligere bestemmelser.
Resirkulert papir: Bergen MDG har som mål at papiret som kjøpes inn av Bergen kommune skal være resirkulert.

DYR

Hjemløse dyr: Dyrevelferd i kommunen er et offentlig ansvar. Hjemløse dyr må få et Dyrenes Hus, der dyrevernorganisasjoner skal få leiefritak og økonomisk støtte til å hjelpe dyrene.
Sirkus: Dyrs lidelser er ikke underholdning. Bergen MDG vil nekte sirkus og andre virksomheter som viser frem dresserte dyr å bruke kommunale anlegg. Sirkusene lar ikke dyr få leve ut sine naturlige behov.
Pelsdyroppdrett: Av hensyn til dyrene vil vi avvise alle søknader om nye pelsfarmer, og vi mener kommunen verken skal gi økonomisk eller praktisk støtte til pelsfarmene.
Ville dyr: Bergen MDG vil sikre leveområder for ville dyr i kommunen. Alle utbyggingsplaner skal ta hensyn til dyrene.
HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Friår: Bergen MDG foreslår at kommunen utarbeider en ordning for friår for arbeidstakere. Ordningen skal gi arbeidssøkere mulighet for jobberfaring gjennom vikariater. etter svensk modell.
Sekstimersdag: Bergen MDG støtter forsøk med sekstimersdag i kommunal sektor.
Sosialbudsjett: Når flere kommer ut i jobb, skal ikke det føre til kutt i sosialbudsjettet, men et bedre tilbud for gjenværende sosialhjelpsmottakere.
Sosialsatser: Når alt blir dyre re rundt en, er det skammelig om ikke sosialsatsene øker tilsvarende. Bergen MDG ønsker derfor en årlig indeksregulering av sosialsatsene. Vi ønsker å innføre sosialsatser tilsvarende SIFO-nivået, og på lengre sikt ønsker vi borgerlønn (garantert minsteinntekt).
Omvendt behovsprøving er skammelig: I dag mister du kontantstøtten og nesten hele nedkomststønaden om du går på sosialtrygd. Bergen MDG vil endre dette.
Sosiale rettigheter: Kommunen skal gi bedre opplysning og rådgivning om sosiale rettigheter.
Omsorgslønn:  Bergen MDG går inn for at samfunnet skal yte omsorgslønn til dem som påtar seg pleieoppgaver i familie og nærmiljø.
Boligpolitikk: Samtidig som 770 bergensere mangler et sted å bo, står svært mange hus tomme. Bergen MDG mener at alle har rett til et sted å bo, og om et hus har stått tomt i ett år, skal det kunne tas i bruk på lovlig vis av mennesker som trenger et hjem (etter modell fra Amsterdam). Rimelige utleieboliger med nøktern standard (f.eks. containerhus) må være tilgjengelig for dem som ønsker det.
Asylmottak: Bergen MDG ønsker asylmottak med verdig standard. En skal ikke profittere på å drive asylmottak.
Ruspolitikk: Ja til forsøk med sprøyterom og bedre ettervern for tidligere rusmisbrukere.
Trygg by: Kommunen skal fortsatt gi praktisk og økonomisk støtte til Natteravnene.
Fairtrade-by: Bergen MDG vil kjempe for at Bergen tar sosialt ansvar internasjonalt gjennom å satse på rettferdig handel. Vi ønsker at Bergen skal være en sertifisert Fairtrade-by.
Sunn og etisk mat: Næringsvirksomheter og institusjoner, f.eks. fengsler og eldrehjem, skal stimuleres til å legge om til økologiske og etiske råvarer, gjerne fra lokale produsenter Alle kommunale institusjoner skal ha tilbud om næringsrik mat.
Vold: Oppfølging av voldsofre må bli bedre, og vi må legge forholdene bedre til rette for krise/støttesentrene. Bergen MDG støtter opprettelsen av tiltak som Alternativ til vold i Bergen.
Psykiatri: Bergen MDG mener det er viktig å jobbe forebyggende, og å skape åpenhet rundt psykiske lidelser. Vi må trekke informasjon og undervisning om psykisk helse inn i skolene, og senke terskelen for kontakt med psykiatrien. Kommunen må ansette flere miljøterapeuter og aktivitører.
Prostitusjon: Vi vil styrke hjelpetiltak for prostituerte, og opprette tilbud også rettet mot mannlige prostituerte, som utgjør 25 %.
Likestilling: Vi vil aktivt arbeide for en by som er inkluderende for mennesker uavhengig av kjønn, seksualitet, etnisitet, religion eller funksjonshemninger.
Ordfører for fred: Bergens ordfører skal arbeide mot atomvåpen ved å tilslutte seg det internasjonale nettverket «Mayors for peace».
Sosiale møteplasser: Vi ønsker å skape flere sosiale møteplasser uten kjøpepress. Vi vil stenge Vestre Torggate og Nedre Korskirkeallmenning for biler og invitere studenter ved Bergen Arkitektskole med på å utvikle områdene.
KULTUR OG OPPVEKST
Kulturkvartal: Bergen MDG er aktiv tilhenger av planene om å opprette et selvstyrt kulturhus i det gamle kretsfengselet, vis-a-vis Rådhuset. Vi vil la hele kvartalet bli et kulturkvartal.
Kulturvern: Bergen MDG vil legge vekt på vern og bruk av eldre bygninger og bydeler. Fredningen av Skansedammen skal respekteres. Vi avviser planene om et stort kongressenter (Nystemten) ved Grieghallen.
Graffiti: Bergen MDG vil ha lovlige graffitivegger i alle bydeler.
Bibliotek: Vi vil øke, ikke innskrenke, bibliotektilbudet. Økte midler skal gi lengre åpningstider, bedre bokbusstilbud og flere filialer.
IT-politikk: Bergen MDG vil at kommunen skal legge om fra Microsoftprogrammer til de åpne programvarene basert på dataplattformen Linux. Foruten å spare utgifter vil en slik omlegging redusere sårbarheten for virusangrep.
Fredsfag: Bergen MDG vil ta initiativ til forsøk med konfliktløsning på timeplanen i Bergensskolene, som et forebyggende tiltak mot fysisk og psykisk vold. På sikt arbeider vi for et eget skolefag med etikk, empati, kommunikasjon og konflikthåndtering.
Skolestruktur: Bergen MDG ønsker ingen nedleggelser av kommunale skoler. Sentralisering gir økt transportbehov, og vi ønsker skoler i nærmiljøene.
Inneklima: Inneklimaet i barnehager og skoler må forbedres, og det må bevilges penger til oppussing og vedlikehold med miljøvennlige materialer.
Sunne skoler: Bergen MDG vil ha bort brusautomatene fra skolene, og istedet sørge for at alle skoler har vannfontener tilgjengelige for elevene.
Skolemåltid: Vi vil innføre vegetarisk skolemåltid, i størst mulig grad basert på økologiske råvarer.
Vaktmester: Alle skoler skal ha en vaktmester, slik at pedagogisk ansatte kan konsentrere seg om pedagogikken.
Lærere: I løpet av perioden 2007-2011 skal lærertettheten i Bergen minst opp til landsgjennomsnittet. Økt lærertetthet gir bedre læringsmiljø.
Barnehager: Bergen MDG vil ha barnehager til alle som ønsker det, men barnehagene skal være stengt etter klokken 18, og barna skal ikke være der i mer enn åtte timer daglig. Vi sier nei til kvelds- og nattåpne barnehager. Utbygging av barnehager må ikke gå på bekostning av kvalitet, verken pedagogisk eller i form av dårlig inne- og utemiljø. Barnehageutbygging skal ikke gå utover frie lekeområder som f.eks. Montanamarken.

DELTAKENDE DEMOKRATI

Åpenhet: Bergen MDG vil ha åpenhet i demokratiske prosesser. Alle møter i bystyret skal sendes direkte på kommunens nettsider.
Deltakende budsjettering: Vi ønsker at deler av bybudsjettet blir administrert av folk selv etter modell fra Porto Alegre i Brasil. Bergen kommune skal invitere sivilsamfunnet med på å utarbeide lokalt tilpasset opplegg for deltakende budsjettering.
Privatisering: Bergen MDG ønsker å beholde demokratisk kontroll over samtlige kommunale selskaper.
Menneskerettigheter: Bergen kommune må ta et endelig oppgjør med menneskerettighetsbruddene kommunens barnehjem har stått for. Bergen MDG mener at alle barnehjemsofrene skal få sine saker rettslig prøvet, og kommunen skal ikke legge noen hindringer i veien for deres rettmessige erstatning.