Bystyret holder til i Gamle Rådhus. Foto: Nina Aldin Thune (Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 )
Fotocredit: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Tre små seire i bystyret – og noen nederlag

I dagens bystyremøte fikk MDG gjennomslag for tre forslag; om offentlige toaletter, vindkraftnæring og parsellhager, mens det ble nederlag om bilbasert utbygging i Nordre Åsane, flere tiltak for nynorsk og strengere miljøkrav til skogbruk.

21. februar 2018

 

Mangelen på offentlige toaletter har lenge vært en utfordring i Bergen sentrum. Ap og Venstre la frem en interpellasjon om samarbeid med handelsstanden om å gjøre flere toaletter tilgjengelige for offentligheten. Forslaget fikk bred støtte. I MDG var vi opptatt av at det ikke skulle føre til at kommunen dropper å bygge nye offentlige toaletter, slik vi har etterlyst i flere år. Diane Berbain fremmet en merknad om dette som ble vedtatt: «Bystyret understreker at prosjektet skal være et supplement til eksisterende arbeid med flere offentlige toaletter i sentrum.»

Ny, fornybar energi er en viktig del av det grønne skiftet, og på Stortinget har MDG kjempet for havvind. Da SV fremmet en interpellasjon om satsing på havvind i Hordaland, ga vi vår fulle støtte. MDG ønsket i tillegg at Bergen skal legge til rette for lokale arbeidsplasser basert på havvind, og vi fikk bred støtte for følgende merknad som ble fremmet av Øystein Bønes: «Byrådet skal arbeide for at Bergen blir en attraktiv by for næringsvirksomhet og forskningsmiljøer tilknyttet vindkraft.»

Endelig skal det skje noe med det gamle bossdeponiet på Slettebakken. Bystyret behandlet i dag en mulighetsstudie for Sletten og Slettebakken, der hensyn til idrett og grønnstrukturer veier tungt. MDG støtter planen, men savnet fokus på parsellhager. Vi fikk bystyret med på følgende merknad fremmet av Sondre Båtstrand: «Bystyret ber om det tilrettelegges for parsellhager innenfor planområdet.» MDG sa også nei til flytting av Fysak, fordi vi mener det er kostbart og dårlig ressursutnyttelse å rive og flytte et bare ti år gammelt bygg, men her fikk vi ikke gjennomslag.

Tiltak for nynorsk var en sak der Diane Berbain fremmet to forslag på vegne av MDG: «Bergen kommune skal bruke nynorske namn på reguleringsplanar i områder der nynorsk er brukt på gate- og stadnamn» og «Bystyret ber byrådet om å inkludere ein strategi for satsing på opplæring på nynorsk for innvandrarar.» Begge forslagene ble nedstemt.

Bystyret tok videre stilling til en utbygging i Grøvlesvingen i Nordre Åsane. Øystein Bønes argumenterte med at det blir en bilbasert utbygging i et område der byggesakssjefen har foreslått midlertidig bygge- og deleforbud. Sammen med SV ville vi avvise utbyggingen, men ble nedstemt av flertallet i bystyret.

En annen sak på agendaen var retningslinjer for nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Diane Berbain tok ordet for å foreslå at søknad om tilskudd avvises om tiltaket innebærer hogging i hekke- og yngletid med vesentlig forstyrrelse av dyrelivet eller om tiltaket forurenser vassdrag. Begge forslagene ble dessverre nedstemt.

Det skal etableres bomstasjon i sentrum for å fange opp trafikken over Torget. MDG ville i likhet med fagetaten plassere én bomstasjon på Torget, mens byrådet ville ha to stasjoner, én i Småstrandgaten og én på Strandkaien. Vi er bekymret for at byrådets løsning fører til økt trafikk i Vaskerelven, og siden Byantikvaren ikke har hatt innvendinger, støttet vi fagetaten. Flertallet i bystyret støttet imidlertid byrådet.