Ti utfordringer til en grønn blokk

Vern om grønne lunger!  Foto: Kalaiarasy, CC BY-SA 3.0
Vern om grønne lunger! Foto: Kalaiarasy, CC BY-SA 3.0

Venstre, KrF og Byluftlisten har presentert seg som en grønn blokk i bystyret. I Miljøpartiet De Grønne synes vi det er positivt med samarbeid mellom partier som ønsker å gjøre Bergenspolitikken grønnere, og siden de tre partiene ikke presenterte noen politiske saker, skal jeg hjelpe dem i gang. Her kommer ti grønne utfordringer fra De Grønne til blokken som vil være grønn, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i BA 7. septmber.

1: Friske vassdrag
En grønn blokk burde for det første arbeide for å beskytte gjenværende vassdrag mot inngrep og forurensning, for det andre avbøte der det allerede har skjedd inngrep, som ved utlegging av gytegrus og etablering av fiskepassasjer, og for det tredje restaurere og gjenåpne strekninger som i dag går i rør eller er kanalisert.

2: Køprising
Den massive privatbilismen truer lokal luftkvalitet og globalt klima, legger beslag på arealer, skaper saktegående køer og skaper støy og stress i hverdagen. Fra byer som Milano og Stockholm vet vi at køprising er et tiltak som fungerer godt. Merinntekter fra køprising bør bli øremerket et bedre kollektivtilbud.

3: Sykkelkontor
Det er presentert mange planer for sammenhengende sykkelveinett, men lite er gjennomført. For å få fortgang i tilretteleggingen for syklister trenger vi et sykkelkontor etter modell av bybanekontoret, som skal koordinere og drive frem utbygging slik at langt flere vil sykle.

4: Kjøttfri mandag
Dagens overforbruk av kjøtt forårsaker store klimautslipp, dårlig helse og store lidelser for dyrene. Bergen kan følge eksempelet fra byer som Sao Paolo og San Francisco, og innføre en ordning med en ukedag uten kjøtt i kommunale kantiner.

5: Dyrevern
Mange kjæledyr blir dumpet og forlatt av uansvarlige mennesker, men heldigvis er det også idealister som bruker tid og penger på å hjelpe dyrene og gi dem nye hjem. En grønn blokk bør sørge for en kraftig økning i dyrevernpotten i neste års budsjett.

6: Utslipp fra havnen
Vi må få fortgang i elektrifiseringen av havnen, samtidig som vi må kunne begrense antallet anløpende cruiseskip og stille miljøkrav. Bystyret må også bortvise oljenæringens supplybåter når det er varslet dårlig luft.

7: Vrakpant på oljefyr og gamle vedovner
Gamle, forurensende vedovner og oljefyrer bidrar til dårlig luftkvalitet om vinteren. 22 335 gamle vedovner slipper ut 304 tonn svevestøv årlig, og det er 11 625 oljefyrte ildsteder. Tidligere har Bergen kommune hatt vellykkede ordninger med vrakpant på gamle vedovner og oljeovner, og vrakpanten må tilbake i neste års budsjett.

8: Grønne innkjøp
Gjennom sine innkjøp har kommunen mulighet til å bidra til en mer rettferdig og miljøvennlig verden. Byrådet sørget for å avvikle Fairtradebyen Bergen, og vi mener det er på tide med en omkamp. Kommunen kan øke innkjøp av så vel rettferdige som økologiske varer.

9: Enklere kildesortering
Det må legges til rette for kildesortering, og enkle tiltak vil være innføring av en henteordning for matavfall som kan forsyne busser med biogass, henteordninger for plast og papir i hele kommunen, og å etablere flere returpunkter og byttetorg.

10: Vern grønne lunger og matjord
Grønne lunger er svært viktige for helse og trivsel, så vel som for fugler og biologisk mangfold, og vi er nødt til å ta vare på matjord. Derfor trenger vi en grønn blokk i bystyret som konsekvent sier nei til utbygginger i grønne lunger, og områder regulert til landbruk, natur og friluftsliv.

Jeg ser frem til samarbeid om grønne saker!