Fotocredit:

Plan for området Nygårdstangen og Lille Lungegårdsvann

22. november 2017

Av bystyrerepresentant Øystein Bønes

Bystyret behandlet en plan for området Nygårdstangen og Lille Lungegårdsvann i oktober. Her var mye som vi synes var bra, men også noe bekymringsfullt som fikk oss til å fremme et tilleggsforslag som dessverre ikke fikk flertall.

Vi i De Grønne er ganske positiv til de fleste endringene som forsøkes å oppnå med denne områdereguleringsplanen. Dette området er svært viktig både med hensyn på folks behov for transport i bysentrum men også som åpne rekreasjonsområder med det som er igjen av sjø og vann. Langt tilbake i tid var Lille Lungegårdsvann indre delen av en fjordarm som strakte seg inn mot der den blå steinen ligger idag, men har altså endt opp med å bli et vann uten forbindelse med fjorden den en gang var en del av. Dette etter århundrer med utfyllinger fra indre deler av dagens Store lungegårdsvann og innover i dagens bysentrum. Deler av dette sjøarealet som har blitt landareal brukes ikke på den måten byen er best tjent med, sett i lys av dagens kunnskap og behov. Da tenker vi spesielt på bygarasjen.

Planen er et viktig initiativ som legger opp til en bedre utnyttelse med boliger, arbeidsplasser og et mer trivelig område. Som også inkluderer en forbindelse fra Lille Lungården mot fjorden den en gang var en del av. Vi i De Grønne mener imidlertid at det ennå er noe rom for forbedringer på planen. Vi mener blant annet at vi ville vært tjent med litt færre parkeringsplasser i sentrum som har flere større parkeringsanlegg som Klostergarasjen, City park og Grieghallen.

Ellers er vi opptatt av at det blir tatt særlig hensyn til miljøproblemene i Lille Lungården. I etterkant av algeoppblomstringen for 10 år siden, tok rådgivende biologer en gjennomgang av tilstanden i vannet på vegne av kommunen vår. I denne rapporten går det fram at ikke bare var næringsinnholdet i vannet for høyt, men innholdet av miljøgifter i bunnsedimentene var høye, blant annet var kvikksølv- og kobbernivåene så høye at tilstanden ble kategorisert som meget dårlig.

Det ble i rapporten blant annet konkludert med at «det eneste garantert effektive tiltaket vil være å fjerne mye av sedimentet og legge på duk med skjellsand eller lignende oppå. Ikke noe annet tiltak vil kunne ha samme effekt. Sedimentet er imidlertid så rikt på miljøgifter og tungmetaller, at det må påregnes særlig aktsomhet ved behandling og deponering av dette».

 

Det er en terskel i utløpssystemet mot Storelunggården som ligger 40 centimeter over havnivå. Imidlertid har vannstanden i byfjorden på det høyeste under sprengflo vært over en meter over dette nivået. Havet stiger også sakte men sikkert med noen millimeter år for år. Det var på dette grunnlaget at vi fremmet et forslag om å utrede fjerning av forurenset masse før en iverksetter arbeidet med kanalen til Storelunggården, siden denne vil kunne gjøre det vanskeligere å fjerne forurensningen i etterkant. Dessverre stemte byrådspartiene Arbeiderpartiet, KrF og Venstre pluss FrP mot forslaget vårt. Dermed ble forslaget vårt nedstemt i bystyret. Vi i De Grønne kommer imidlertid til å følge nøye med og ta dette opp igjen når det kommer mer detaljerte planer for området. For oss er det helt uholdbart å ha så mye miljøgifter midt i bysentrumet vårt.