MDG utfordrer byrådet på luftkvaliteten

 

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Byrådet mener ventliasjon, filtre og sluser skal sikre akseptabel luftkvalitet på den nye legevakten. De Grønne mener det er nødvendig med tiltak for å redusere forurensningen. – Det er svært bekymringsverdig hvis pasienter som i tillegg har astma ikke vil kunne komme til legevakten på grunn av helsefaren, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand (MDG).

Muntlig spørsmål til KFIN04122013 fra representanten Sondre Båtstrand (MDG) vedrørende ny legevakt
Etat for helsetjenester advarer mot å plassere legevakten i Solheimsviken på grunn av økt helserisiko som følge av stor luftforurensning. Til BT svarer byråden at «det planlegges utskifting av ventilasjonsanlegg og andre tilpasninger av bygget for å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet. All virksomhet på legevakten og ved de øvrige funksjonene foregår innendørs».
Undersøkelser fra vinteren 2009/2010 i Bergen viser innendørs NO2-nivå på over 100 mg/m3 i de mest forurensende områdene. Forskerne Høiskar, Skulberg og Endregard konkluderer med at personer med astma, hjerte- eller andre luftveislidelser blir rammet: – Skal man ta Folkehelseinstituttets norm for innemiljø på alvor, bør de heller ikke oppholde seg innendørs i svært forurensende områder, skriver forskerne i Allergi i Praksis 3-2010. http://www.naaf.no/Documents/Allergi%20i%20Praksis/luftforurensning_web.pdf
Spørsmål:
1: Hvordan skal ventilasjon sikre frisk luft innendørs?
2: Hvilke andre tilpasninger av bygget skal gi frisk luft?
3: Mener byråden at NO2-nivåer på 100 mg/m3 innendørs på legevakten er tilfredsstillende?

Svar fra byråd Liv Røssland:
1: Det vil etableres et moderne balansert ventilasjonssystem i bygget. Uteluften filtreres før den kanaliseres videre inn i byggets innvendige system. Gjennom bruk av moderne filtre av høy kvalitet vil man oppnå at inneluften er god og tilfredsstille de offentlige krav. Rehabilitering av bygget er for tiden under planlegging og prosjektering, og de tekniske muligheter arbeides med fortløpende og vurderes nærmere før endelig valg av løsninger tas. Det vurderes for tiden bruk av kullfilter ved luftinntaket, samt at man vil etablere luftinntak over tak. Slike kullfiltre er beregnet for bruk i forurenset område. Det vurderes også å bruke spesialfiltre i innvendige områder der en har sårbehandling og operasjoner.
2: Samtidig som ventilasjonsløsninger og filtertyper vurderes, vil man også se på andre muligheter som kan medvirke til å gi tilfredsstillende luftkvalitet innendørs. Det er for tidlig å si konkret hvilke typer løsninger det kan bli for dette bygget, men man kan for eksempel begrense muligheten for å åpne vinduer, samt etablere sluse ved publikumsinngang. På denne måten begrenses den mengde uteluft som kommer ufiltrert inn i bygget. Dette er også viktig for at et balansert ventilasjonssystem skal fungere optimalt. Det er viktig å understreke at kommunen vil være leietaker i bygget og at det er utleier, G C Rieber Eiendom AS, som er byggherre og står for alt søknadsmateriell og gjennomføring av de krav som stilles av i prosjektet.
3: Et NO2 nivå på 100 µg/m3 innendørs vil ikke være tilfredsstillende.

Kommentar fra Sondre Båtstrand:
– Det er positive tendenser i svaret fra byråden, særlig det klare nei’et på spørsmålet om 100 mg/m3 NO2 i luften ville være akseptabelt på legevakten, men så lenge byrådet ikke tar grep mot forurensningen, vil problemene fortsatt være der.
– Luftforurensningen er selvsagt verst for dem som bor på Danmarks plass, men det er svært bekymringsverdig hvis pasienter som i tillegg har astma ikke vil kunne komme til legevakten på grunn av helsefaren. Det er uholdbart at helse ofres for biltrafikk.