Manglende tillit gir manglende ytringsfrihet

Sondre Båtstrand reagerer på manglende ytringsfrihet. Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0
Sondre Båtstrand reagerer på manglende ytringsfrihet. Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0

Når ansatte i Bergen Bydrift får kjeft for å rose et prosjekt de jobber med, har kontrollregimet i kommunen gått fullstendig av hengslene, men det er viktig å huske at dette er en villet politikk fra det sittende flertallet i bystyret, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i et innlegg som har stått på trykk i BA i en noe forkortet versjon.

I september 2013 behandlet bystyret «Bergen kommunenes prinsipper for åpenhet og frihet til ytring i forvaltningen». Der veier en vag lojalitetsplikt så tungt at byrådet så det nødvendig å presisere at den grunnlovfestede ytringsfriheten også skal gjelde kommunalt ansatte. Byrådet hadde ikke involvert sine egne ansatte i saken, noe som igjen er et tegn på manglende interesse for hva de ansatte måtte mene.
Veilederen for kontakt med media ble bare tatt til orientering av bystyreflertallet, som trosset opposisjonens krav om at et så viktig dokument måtte til reell behandling av byens øverste folkevalgte organ. Nå ser vi konsekvensene av byrådets politikk: I BA forteller Bergen Bydrift om hvordan de har fått refs fra Grønn etat fordi prosjektlederen i Bergen Bydrift har uttalt seg positivt til media om den kommende Løvstien. Alle henvendelser skal gå via Grønn etat. Dermed oppstår situasjoner der forbipasserende bare kan glemme å spørre arbeiderne om hva de holder på med, for informasjonen er forbeholdt dem som finner frem i byråkratiet, selv om det bare er parkarbeidere som sår blomster eller en prosjektleder som er glad for en ny turvei. Det er ingen grunn til hemmeligholdet, og det minner mest om en paranoid innstilling.
Da prinsippene for åpenhet ble behandlet i bystyret, fremmet De Grønne et fellesforslag i fire punkter med Ap, SV og Sp om ansatte ytringsfrihet: «(1) Ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg til media også i omstridte spørsmål innad i kommunen, hele tiden innenfor grenser satt av lovbestemt taushetsplikt. (2) Kommunen vil ikke etterforske eller anmelde ansattes kontakt med media gitt de samme grenser. (3) Den enkelte ansatte skal gjøre oppmerksom på at det dreier seg om personlige ytringer og ikke ytringer eller uttalelser på vegne av kommunen. Kommunal stillingstittel, brev, faks eller e-post skal derfor ikke brukes. (4) Hver ansatt skal lojalt gjennomføre kommunale vedtak, men må også når vedtak er fattet, kunne påtale kritikkverdige forhold eller utilsiktede virkninger.»
Forslaget, som skulle legge til rette for økt åpenhet, ble dessverre nedstemt. Når kommunens eget selskap Bergen Bydrift blir forsøkt kneblet i en sak om bygging av en turvei, burde flere få øynene opp for hva som er i ferd med å skje i kommunen vår. Det handler om å ha tillit til sine ansatte.