Grønt er sunt!

Byparken. Foto: Jans fotoside, CC-BY SA 3.0
Byparken. Foto: Jans fotoside, CC-BY SA 3.0

Når solen titter frem er byens parker og grøntområder fulle av liv. Det er vel verdt å nyte gress mellom tærne, samtidig som jeg må minne om at Bergens grøntområder blir ofret, bit for bit. Bystyret burde ta innover seg at tap av grøntområder truer folkehelsen, skriver De Grønnes bystyrerepresentnat Sondre Båtstrand i BA 19. juli.

Formålene kan være riktig så gode, og når grøntområder skal ødelegges, er det gjerne for å bygge boliger eller barnehager. Slik kunne flertallet i bystyret, inkludert partier som vanligvis fremstiller seg som grønne, gå inn for å ofre den grønne lungen i Jekteviksbakken for å bygge hybelhus, plassere barnehager på Skansemyren, i Nygårdsparken og Montanamarken, en midlertidig skole i parken ved Johanneskirken, omregulere landbruk-, natur- og friluftsområder, og stadig gi nye dispensasjoner fra byggeforbudet innenfor byfjellsgrensen. Det er en klar tendens med uheldige konsekvenser.

Parker i byene er viktigere for folkehelsen enn vi tror. Tidligere forskning viser at urbane grønne områder er viktige for fysisk aktivitet og psykisk helse, sier landskapsarkitekt og forsker Helena Nordh ved Universitetet for miljø- og biovitenskap til forskning.no. Hun er langt fra den eneste forskeren som peker på viktigheten av grønne lunger og trær i bybildet. Grete Waaseth ved Bioforsk Vest har tidligere uttalt at grøntområder ikke bare stimulerer innbyggerne til å være mer fysisk aktive, men også ha betydning for handelsstandens utvikling og stedets identitet.

Grøntområdene er også viktige for dyrelivet og det biologiske mangfoldet i Bergen. I en by med tidvis svært forurenset luft, bør det også være interessant at forskere tilknyttet US Forest Service mener trær er et effektivt redskap for å redusere luftforurensning og skape sunnere urbane miljøer. Trær tar særlig opp i seg finkornet svevestøv, og i Atlanta mener forskerne at byens trær tar opp 64,5 tonn finkornet svevestøv årlig.

Bergen kommune lager årlig en levekårsrapport, og i bystyret har jeg foreslått at rapporten også burde ta høyde for positive miljøfaktorer som tilgang til grøntområder og negative miljøfaktorer som luftforurensning og biltetthet. Det har flertallet avvist, samtidig som de fortsetter å ofre grøntområder. Det er ikke bra. Grøntområder, parker og trær bør ikke ofres når det er mulig å frigjøre store arealer fra bilene. I bystyret vil jeg fortsette arbeidet for å verne byens grøntområder og trær.