Fotocredit:

Grønne gjennomslag i klimaplanen

Årlige statusrapporter, byttetorg i sentrum, vern av matjord og myrer, satsing på solenergi og grønne tak, og fremskyndet utfasing av fossil energi fra fjernvamenettet er blant gjennomslagene MDG fikk da bystyret onsdag behandlet klimaplanen.

21. september 2016

Alle De Grønnes fire bystyrerepresentanter gikk på talerstolen da Bergens klimaplan ble vedtatt. Vi leverte 50 forslag til forbedringer av klimaplanen, og etter forhandlinger med de andre partiene kunne vi feire gjennomslag for 16 av våre forslag. Her er listen over de endelige vedtakene som kom i stand etter initiativ fra De Grønne:

1: Byrådet skal fremlegge årlig tiltaksplan for gjennomføringen- og statusrapport for Grønn strategi, i forbindelse med fremlegging av budsjett.

2: Byrådet skal legge frem en næringsplan som implementerer Grønn Strategi før sommeren 2017.

3: Kommunen skal stille krav til mer klima- og miljøvennlig fokus hos tilskuddsmottakere

4: Bergen kommune skal, så langt det er mulig, skjerme matjord og eksisterende myrer for utbygging

5:  Bystyret ber Byrådet kartlegge mulighetene for kollektivfelt på innfartsårene.

6: I nye reguleringsplaner skal det tilrettelegges for parkeringsplasser som er reservert for elbiler. Det skal også tilrettelegges for bildeleordning der det er hensiktsmessig.

7: Byrådet skal arbeide for å få til statlige støtteordninger for solenergi

8: Solenergi skal vurderes i forbindelse med energivurdering i nybygg

9: Fjernvarme uten fossil energi skal gjennomføres innen 2020

10:  Det skal arbeides for å etablere byttetorg i sentrum.

11: Bergen kommune skal være en pådriver for en matsentral som fordeler mat som ellers ville blitt kastet.

12: Bystyret mener Bergen Kommune skal ha strenge restriksjoner mot reklame i byrommet

13: Bergen Kommune skal arbeide for løsninger som muliggjør gjenbruk av brukte elbilbatterier

14: Byrådet bes legge frem status for arbeidet med å hindre  utslipp av klimagasser fra gamle avfallsdeponier.

15:  Bergen kommune skal prioritere åpning av lukkede bekker og elver

16: Ved nybygg skal kommunen stille krav om grønne tak der det er hensiktsmessig