Rådhuset
Fotocredit: Aqwis (CC BY-SA 3.0)

Gjennomslag i bystyret!

Vi jobber med et bredt spekter av saker og i bystyremøtet 31. mai fikk MDG gjennomslag om alt fra matkasting og dyrevern til psykisk helse og kultur i Fyllingsdalen.

1. juni 2017

I begynnelsen av møtet stilte Øystein Bønes byrådet muntlig spørsmål om muligheten for å koordinere frivillig innsats fra båtforeninger mot marin forsøpling, og fikk et positivt svar om at byrådet vil jobbe videre med saken. Spørsmålet ble for øvrig stilt på vegne av både MDG og Frp. Vi gleder oss over det store engasjementet for ren sjø!

Vi har vært sterkt kritiske til at byrådet avviste å ta hensyn til dyr inn i anskaffelsesstrategien.  – Jeg håper byrådspartiene snur. Hvis ikke er det et brudd på deres egne prinsipper, sa Diane til BA før møtet. I selve møtet stemte byrådspartiene ned en rekke tilleggsforslag for å styrke miljø- og dyrevernprofilen i strategien, men et lite gjennomslag bel det likevel da vi sammen med byrådspartiene i det minste fikk flertall for en merknad om dyrevern: «Bystyret ber byrådet innarbeide hensyn til dyrevelferd ved offentlige anskaffelser i Plan for dyrevelferd».

Frp fremmet interpellasjon om å forby tigging i Bergen, men det som ble vedtatt med stort flertall var det alternative forslaget fra MDG og Sp: «Bergen bystyre avviser et forbud mot tigging.». Her kan du lese mer om hvorfor MDG mener tiggeforbud er en avsporing. –  Håpet er å leggja denne ballen død ein gong for alle, sa Sondre Båtstrand i debatten.

Randi Amundsen gikk sammen med representanter for Ap, H, KrF og SV om å fremme en interpellasjon om granskning av barnevernet. Det ble drama da utbrytere fra byrådspartiene sikret flertall selv om byrådet var imot. – Jeg blir ikke mistenksom når det skjer feil i barnevernet. Men jeg blir mistenksom når man motsetter seg å se nærmere på saker som har vært uheldige. Den store taperen blir barna det gjelder, sa Randi i debatten. Med knapt flertall ble to punkter vedtatt: «1. Bystyret støtter byrådets arbeid med omorganisering av barnevernstjenesten og ber om at dette forseres.» «2. Bystyret ber om at det iverksettes en ekstern gjennomgang av min. 5 enkeltsaker fra barnevernet i Bergen, der man ser på prosessene fram mot vedtak / beslutninger tatt i barnevernet, vurdering av metode og videre anbefaling. Byombudet deltar i utvelgelse av saker og med sammensetning av eksterne ressurser. Helsekomiteen får presentert resultat av arbeidet når det foreligger innen utgangen av 2018

Den siste interpellasjonen i møtet ble fremmet av Sondre om matkasting, et tema MDG har jobbet med lenge. Det ble gledelig nok stor støtte i bystyret: «1: Bystyret vil at Bergen kommune vurderer å tilslutte seg prosjektet MatVinn i regi av Framtiden i våre hender.» «2: Byrådet bes vurdere muligheten for at kommunale kantiner bidrar til Too Good To Go eller andre løsninger for distribusjon av overskuddsmat.»

Bystyret behandlet et innbyggerforslag om nullvisjon for selvmord, som vi støttet. Randi fremmet et tilleggsforslag som ble vedtatt med flertall: «Bystyret ber om at handlingsplan for forebygging av selvmord inneholder et eget avsnitt som omhandler samarbeid med Universitetet i Bergen, Høyskoler og studentorganisasjoner». Vi har også tidligere løftet frem studenters psykiske helse, blant annet fikk vi temaet inn i kommunens plan for psykisk helse.

Til statusmelding for hjemmebaserte tjenester ble to merknader fremmet av Randi på vegne av MDG vedtatt. 1: «Bystyret ber om at fremtidige statusmeldinger rapporterer om arbeidet som gjøres innen psykisk helse». 2: «I statusmelding for hjemmebaserte tjenester skal det særskilt rapporteres om arbeidet med psykisk helse hos hjemmeboende med demensdiagnose.» Demens er et tema Randi jobber meget grundig med å løfte opp i bystyret, med passende kritikk av byrådet.

Øystein er engasjert for kulturhus i Fyllingsdalen, og da saken kom opp, ble to av merknadene han fremmet på vegne av MDG vedtatt av bystyret. 1: «Bystyret ber byrådet utpeke en prosjektleder i kommunen for kulturhuset, og at det i tråd med kommunens intensjoner om reell brukermedvirkning også nedsettes et brukerutvalg hvor Fyllingsdalen Kulturråd, Bergen offentlige bibliotek, Nye Fyllingsdalen Teater, Bergen kulturskole og kulturkontoret for Fyllingsdalen og Laksevåg tas med.» 2: «Bystyret ber om at det i arbeidet med lokalisering tas hensyn til at kulturfunksjoner skal plasseres sentralt jamfør merknad 1 i sak 261/15 fra komite for miljø og byutvikling.» Vi er utålmodige etter å realisere kulturhuset i Fyllingsdalen og har tidligere kritisert byrådet for treghet.

En siste sak der vi var med på å sørge for solid flertall, gjelder potensiell boligbygging på et areal på Nattlandsfjellet der det i dag er ballbaner og lekeområde. Naboene raste mot forslaget. Mangelen på gode erstatningsarealer var et viktig argument da byrådspartiene snudde fra komitebehandlingen. I bystyret fremmet MDG og byrådspartiene likelydende forslag som ble slått sammen og vedtatt:  «I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, avslår bystyret å vedta følgende reguleringsplan: -Årstad, Gnr. 11, Bnr. 366, 709 m.fl., Nattlandsfjellet, Arealplan-ID 61960000, vist på plankart sist datert 10.11.2015 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert/revidert 02.11.2015. Begrunnelse fremgår av saken.»