Fotocredit:

Gjennomslag for mer trafikksikre gater!

Under bystyremøtet torsdag 20. mai var det duket for flere viktige grønne vedtak. Blant dem forslag om flere fotobokser for å sikre bedre trafikksikkerhet, kultur for eldre, havbyen Bergen, sortering av matavfall og straksløsning for sykkeltrasé i sentrum. Her kan du lese mer om de viktigste sakene for MDGs bystyrerepresentanter!

1. juni 2021

Ny kaossommer med el-løperhjul?

MDG-representant Christine Ødegaard stilte muntlig spørsmål til byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke om hva som kan forventes av de nye nasjonale reglene for el-løperhjul. At én aktør ikke er med har vanskeliggjort kommunens pilotprosjekt, poengterte Ødegaard. MDG-byråden kunne svare at den siste løperhjul-aktøren nå trolig vil delta i kommunens pilotprosjekt, og at man håper at det nye nasjonale regelverket vil rydde opp i problematikken vi så i bybildet i fjor sommer.

 

Gjennomslag for mer trafikksikre gater!

MDGs Mona Høgli fremmet en interpellasjon om mer trafikksikre gater under bystyremøtet, som gikk ut på å i større grad ta i bruk automatisk trafikkontroll og fotobokser i gater også med lavere fartsgrense. Hensynet til barn og unges trafikksikkerhet veier tyngst, sa Høgli fra talerstolen. Hun fremmet følgende forslag til vedtak på vegne av MDG og byrådspartiene:

“Bystyret ber byrådet jobbe opp mot statlige myndigheter og Statens vegvesen for å tilrettelegge for at automatisk trafikkontroll i større grad er tilgjengelig for lokalpolitikere til å øke trafikksikkerheten. Bystyret ber byrådet jobbe for at teknologi og retningslinjer justeres for å oppnå dette, men uten at kravene til personvernhensyn reduseres.”

 

Forslaget fikk flertall i bystyret, og nå ser vi frem til å følge byrådets arbeid med å sikre at slike verktøy kan gjøre flere av gatene våre mer trafikksikre.

 

Mer kultur til eldre

MDG-byråd Katrine Nødtvedt la frem forslag til kulturstrategi for eldre, som skal ivareta eldre som både publikum, deltakere og utøvere i kulturlivet. Gruppeleder Øystein Bønes understreket at denne strategien satser på tiltak som både vil fremme og åpne muligheter for et livslangt, aktivt kulturliv for eldre i kulturbyen Bergen. Som en av de første byene i Norge med en kulturstrategi som denne, hever Bergen ambisjonsnivået ved å satse på å være en ledende kulturkommune for eldre!

 

Havbyen Bergen

Bergen er en havby, og det preger både innbyggerne, næringslivet og kulturen i byen vår. Rapporten som byrådet la frem er tydelig på at det krever innsats og vilje for å utvikle Bergen til en grønn og bærekraftig havby som tar innover seg de utfordringene vi står overfor. MDGs representant Håkon Opedal understreket at dette perspektivet er særs viktig med tanke på natur- og klimakrisen vi står overfor. MDG kjemper for en aktiv klima- og miljøpolitikk som setter mennesker, natur og kommende generasjoner først, og det gjelder også særlig for kysten og havområdene våre.

 

Bergen skal endelig sortere matavfall!

Bystyret behandlet også den nye forskriften om husholdningsavfall i sitt mai-møte. I lang tid har MDG i bystyret bedt om at matavfall skal kunne sorteres i Bergen, slik som i mange andre norske byer. MDG-byråd Thor Haakon Bakke har sørget for at det endelig skjer! Matavfallet i Bergen har lenge vært en uutnyttet ressurs, men nå skal vi sørge for at mindre av bosset vårt går til spille. Det er bra for sirkulær økonomi, for utslippskutt og for miljøet!

 

Straksløsning for sykkel Christies gate – Bradbenken

Mulige sykkelløsninger for strekningen langs Torget har gitt særlig hodebry i saken bystyret skulle behandle, men løsningen byrådet la frem er i alle tilfeller den beste. En drømmesituasjon hadde selvsagt vært å ta areal fra bilveien, men fordi det er en beredskapsvei kommunen ikke har råderett over må vi gjøre det beste ut av den løsningen som foreligger. Nestleder i MDGs bystyregruppe Mona Høgli sa følgende fra talerstolen i saken:

“Bergen er en vakker by, en gammel by, en trang by – og ikke planlagt for dagens behov for miljøvennlig mobilitet etter mangeårig bilprioritering. Vi må gjøre det beste ut av det vi har mulighet for på det nåværende tidspunkt. Plukke ned noe lavthengende frukt uten å ødelegge de greinene som skal gi ny frukt.

Forslaget er ikke det beste vi kunne fått, men det er godt nok til å gi langt bedre forhold for syklister samtidig som vi ivaretar både utviklingen av det historiske torget og fremkommeligheten for kollektivtrafikken. Og dette er strakstiltak – mer langsiktige og inngripende tiltak kommer senere! Gled dere, syklister!”

 

For flere saker fra bystyret kan dere se denne siden fra kommunens nettside (obs, prøv en annen nettleser dersom hyperkoblingen ikke fungerer.)

 

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergenmdg.no.