Fotocredit: Joel Berglund (CC BY-SA 3.0)

Elvemuslingene er alvorlig truet etter komitevedtak

Komite for miljø og byutvikling avviste naboenes klager mot betongfabrikken på Haukås. – Et alvorlig miljøpolitisk feilsteg, mener De Grønne, som frykter for elvemuslingenes fremtid.

16. januar 2017

Ifølge reguleringsbestemmelsene skulle det være 20 meter med parkbelte mellom elv og industriområde, men på befaringen kunne komiteen med egne øyne se hvor tett det er. Det er 15,5 meter til Bruråslona, og bare 8,5 meter til bekken som går ned til elven. Forurensning her vil ende opp hos elvemuslingene.

– Det er en skandale at en betongfabrikk kan anlegges kun meter fra en nasjonal ansvarsart som er rødlistet og svært sårbar. Dette vedtaket skulle aldri blitt fattet, sier Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne, som på vegne av MDG og SV fremmet forslag om å stoppe betongfabrikken (se under). Ingen andre partier støttet forslaget, men Frp stemte i det minste imot innstillingen.

– Risiko- og sårbarhetsanalysen nevner ikke sementstøv, og det mener jeg er en mangel som er så alvorlig at kravene i naturmangfoldloven ikke er oppfylt.

MDG og SV fikk en enstemmig komite med på restriktive kontrolltiltak: «Komite for miljø og byutvikling peker på at utslipp til vassdraget kan ha svært uheldig effekt på det biologiske mangfoldet, og ber byrådet anmode Fylkesmannen om å sørge for tett oppfølging av alle pålagte kontrolltiltak, inkludert overvåkingsplan for vannprøvetaking beskrevet i ROS-analysen.»

Alternativt forslag til vedtak fra SV og MDG:
«Fagetatens vedtak datert 26.01.16 oppheves. Klagene tas til følge.
Begrunnelse:
Komite for miljø og byutvikling viser til at i henhold til reguleringsbestemmelsenes § 2.4.1 «skal det settes av et område på minst 20 m fra elven som skal opparbeides som park eller beholdes som naturtomt» mot Bruråslona. Befaringen viste at denne reguleringsbestemmelsen er brutt.
Komite for miljø og byutvikling tilslutter seg Grønn etats vurdering av plasseringen av betongfabrikken som “uheldig, siden fabrikken skal etablere seg i nedbørfeltet til Haukåsvassdraget hvor rødlistearten elvemusling finnes”. Arten er svært følsom for endringer i vannkvalitet, og særlig endringer i pH og turbiditet. Arten krever jevn pH på rundt 7 (maks pH 7,5) og klart vann, mens vann påvirket av sement er svært basisk med høy turbiditet. Unicon opplyser selv i sitt sikkerhetsdatablad at “Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi høy pH med fare for fiskedød.”
I ROS-analysen er det påpekt tre uønskede hendelser som kan oppstå under anlegg og seksten uønskede hendelser som kan oppstå under drift. “Direkte forurensing fra bedrift til elva” er i vedlegget til ROS-analysen fremhevet som “kritisk” og “sannsynlig” i løpet av 10-25 år. I likhet med byrådet vurderer komiteen at “Fabrikken utgjør i utgangspunktet en økt risiko for forurensing”, men komiteen er ikke enig i at dette er en akseptabel risiko. Hensynet til elvemusling som truet art og norsk ansvarsart må veie tyngst. Føre var-prinsippet tilsier at fabrikken ikke kan plasseres rett ved elvemuslingene.
Komiteen peker på at sementstøv kan være et helseproblem, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt, og komiteen er bekymret for at sementstøv også kan skade naturmangfoldet. Så lenge sementstøv ikke er vurdert, mener komiteen at kravene § 8 og 9 i naturmangfoldsloven ikke er oppfylt.»