De Grønne svarer Sykepleierforbundet

Foto: Produnis. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported
Foto: Produnis. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 Unported

Sykepleierforbundet i Hordaland har sendt ut spørsmål til de politiske partiene i fylket. Spørsmålene er knyttet til helsesektoren og arbeids- og lønnsforholdene for sykepleiere, og her kan du lese svarene fra Miljøpartiet De Grønnes toppkandidat Sondre Båtstrand.

1. Ny kommunerolle – fremtidens kommunehelsetjeneste
a) Hva vil du – som kommunepolitiker – konkret gjøre for å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i din kommune overfor barn, unge og voksne?
Svar: For meg er det viktig å legge til rette for en sunn hverdag. Det innebærer blant annet tilrettelegging for sykling med sammenhengende sykkelveinett og trygge skoleveier, så vel som bedre tilbud av økologisk mat i det offentlige og bevaring og forbedring av byens grøntområder som arenaer for lek og aktivitet.. Et viktig helsetiltak er ikke minst å redusere luftforurensningen i byen gjennom storstilt satsing på kollektivtransport og restriksjoner på biltrafikk.

b) Vil du gå inn for å øke antall helsesøstre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten?
Svar: Ja, jeg ser absolutt behovet for flere helsesøstre.

2. Kompetanse og bemanning i eldreomsorgen
a) Hva vil du – som kommunepolitiker – konkret gjøre i din kommune for å sikre tilstrekkelig og kompetent grunnbemanning i hjemmesykepleien og i sykehjemmene?
Svar: Jeg vil ha offentlig styring, og mener det er viktig å legge til rette for videreutdanning og kompetanseheving.

b) Hva vil du konkret foreta deg for å øke andelen sykepleiere?
Svar: Jeg kan stemme for at det ved nyansettelser skal legges større vekt på faglig utdanning, slik at flere sykepleiere blir ansatt.

3. Verdsetting av kompetanse
a) Hva vil du – som kommunepolitiker – konkret gjøre for å minske likelønnsgapet mellom kvinner og menn i din kommune?
Svar: Det er et problem at kvinnedominerende yrker verdsettes lavere både i lønn og status. For å få til økt likestilling skal byen gi ekstra ressurser til de lavest betalte yrkesgruppene.

b) Hva vil du konkret foreta deg for å øke andelen heltids stillinger?
Svar: Jeg vil erstatte ufrivillig deltid i kommunal sektor med tilbud om heltid, men det er ikke noe mål å tvinge alle til å jobbe 100 %. Redusert arbeidstid bidrar til bedre helse, forlenger tiden i arbeidslivet og øker kvaliteten i bedriftene. Kommunen skal se på mulighetene for å redusere arbeidstiden hos de yrkesgruppene som mest behøver det. Foreldre skal tilbys kortere arbeidstid og få større muligheter til å være hjemme med små barn.

4. Tjenestetilbudet i eldreomsorgen – dimensjonering/kapasitet
a) Hvordan forholder det seg i din kommune?
Svar: Tilbudet er ikke tilfredsstillende.

b) Hva mener du eventuelt bør gjøres for å bedre situasjonen mht kapasitet og dimensjonering av tjenestene?
Svar: For økt valgfrihet og helse skal alle med behov for det tilbys hjemmetjeneste. Kommunen skal aktivt støtte og avlaste engasjerte pårørende. Omsorgen for eldre skal møtes med et mangfold av tilbud og kan drives av både kommunale og private aktører. Det skal være enkelt å få plass på institusjon av god kvalitet når man behøver det. Eldre med store funksjonshemminger skal aldri bli tvunget til å bo hjemme mot sin vilje.

5. Organisering av tjenestene – offentlig/privat
a) Hva er din oppfatning – som kommunepolitiker – om forholdet privat/offentlig når det gjelder helsetjenester?
Svar: Jeg mener det offentlige må ha kontrollen, men ser gjerne at det offentlige tilbudet blir utfylt av private aktører, hovedsakelig ideelle stiftelser.

b) Hvilken utvikling ønsker du for din kommune?
Svar: Jeg ønsker ikke bruk av konkurranseutsetting og anbud, men vil at kommunen skal ta hovedansvaret, supplert av ideelle aktører.

Les mer på Sykepleierforbundets nettsider: Hva mener partiene?