De Grønne lanserer plan mot sykkeltyverier

Så langt i år har anmeldte sykkeltyverier i Hordaland økt med 40 % sammenliknet med ifjor, mens andelen oppklarte sykkeltyverier har sunket med 60 %. Miljøpartiet De Grønne lanserer åtte forslag for å stoppe sykkeltyvene.

– Det skal være enkelt og trygt å være syklist. Da må vi sikre syklistene både sammenhengende sykkelveinett og trygg parkering. Syklistene må selv ta ansvar for skikkelig låsing av syklene sine, men vi som politikere kan også gjøre en god del for å hindre sykkeltyverier og øke oppklaringen av anmeldte tyverier, sier bystyrekandidat Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

De Grønne presenterer åtte forslag til hvordan kommunen kan få bukt med sykkeltyveriene:
– Vi grønne tror disse åtte forslagene vil gjøre Bergen til en bedre sykkelby, og med dagens forurensning og bilkøer, er det et klart behov for å bedre forholdene for myke og miljøvennlige trafikanter.

1: Kommunal dusør for oppklarte sykkeltyverier
Oppklaring av sykkeltyverier kan være en krevende oppgave for politiet, men tips vil hjelpe. De Grønne foreslår at kommunen oppretter dusør for tips som leder til oppklaring av sykkeltyverier. Dusøren kan ligge rundt 1000 kr, men vi er åpne for å diskutere beløpet.

2: Lukkede sykkelparkeringshus
Trygg sykkelparkering er et viktig tiltak, og sykkelparkeringshus kan gjerne plasseres i tilknytning til kollektivknutepunkter og større arbeidsplasser. Her er bilder av låsbare sykkelparkeringsanlegg, og i en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt fremgår det at slike anlegg på bussholdeplasser vil være positivt i et samfunnsøkonomisk perspektiv (side 17).

3: Bergen Parkering skal ta ansvar
De Grønne ønsker at en i Bergen Parkering skal jobbe fulltid med å hjelpe sykkelparkeringsplasser, jobbe opp mot bedrifter, sette på gatelys ved sykkelparkeringer, jobbe for noe man kan låse syklene med og holdningsendrede kampanjer med låsing, gjerne sjekke rammenummer også opp mot registre.

4: Parkeringsanlegg må ha sykkelplasser
De Grønne vil ha krav om at alle overvåkede parkeringsanlegg for biler også tilbyr gratis og trygg parkering for sykler. En moderat forslag er at minst 1 % av parkeringsarealet skal være reservert sykler.

5: Vektere kontrollerer sykkelparkering
Bergen kommune bør ha vektere som sjekker sykkelparkering på de mest utsatte stedene, ikke minst på nattestid.

6: Bysykler til utlån
Tilgjengelige bysykler vil redusere «fylletyverier», samt være et generelt gode for byen. Så lenge syklene ikke inngår i en større avtale, kan De Grønne være åpne for reklamefinansiering. Samtidig vet vi at vi kan spare millioner på helsegevinster ved økt sykling http://www.toi.no/article29974-4.html slik at det er god økonomi i bysykler.

7: Samarbeid og etterlysning
De Grønne vil at kommunen skal samarbeide tett med Falck og andre sykkelregistre, samt Syklistenes Landsforening og sykkeltyveri.no, og legge etterlyste sykler ut på en egen side under bergen.kommune.no

8: Be politiet bidra med økt etterforskning
Vi vet at politiet har begrensede ressurer og at etterforskning av sykkeltyverier kan være krevende, men vi ber likevel om at politiet og forsikringsselskapene priorieterer bil- og sykkel-tyverier mer rettferdig. I en fersk landsdekkende undersøkelse svarer 1 av 3 at de har opplevd sykkeltyveri, og 2 av 3 mener politiet ikke tar tyveriene på alvor. 38 % mener politiet ikke tar sykkeltyverier på alvor i det hele tatt.

Bakgrunnstall for sykkeltyverier er innhentet fra Hordaland politidistrikt, og gjelder årets fem første måneder:

2007: 261 anmeldte sykkeltyverier
2008: 248
2009: 376
2010: 266
2011: 369

2007: 3,9 % oppklarte saker
2008: 1,9 %
2009: 2,3 %
2010: 4,3 %
2011: 1,5 %