Fotocredit:

Bystyremøtet 18.12.19

Det forrige byrådet la fram sitt budsjettforslag i september. Etter å ha blitt med i byråd i etterkant har MDG hatt mulighet til å justere på budsjettet sammen med andre partier. 11. desember skrev vi under på en budsjettavtale med våre samarbeidspartnere i byrådet + Senterpartiet og SV.

I budsjettet for 2020 har Bergen kommune blant annet fått det største klimabudsjettet noensinne etter at vi fikk økt rammen med 13 millioner kr mer enn det det forrige byrådet hadde foreslått. Budsjettet gjør Bergen til en bedre by for klima, natur og folk!

20. desember 2019

Da Bystyret vedtok budsjettet for 2020, betyr det godt nytt for både mennesker og miljø. Med De Grønne i byråd føres en byutviklingspolitikk som setter klima, naturen og folk først. Vi vil ha gode lokalmiljøer med mangfoldige kulturtilbud, grøntområder og mindre trafikk. Derfor styrker vi arbeidet med å kutte utslipp og gjennomføre klimatiltak, i tillegg til å ruste oss for klimaendringene ved å satse på  ras- og flomsikring. Og så klart: Det kommer på plass masse sykkel- og gangvei, og skikkelig grønn byutvikling på områder som Dokken, Slettebakken og Grønneviken. 

 

Bergen skal være en åpen og inkluderende by hvor alle har like muligheter uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra. Derfor øker vi støtten til organisasjoner som Skeiv Verden og Skeivt Kristent Nettverk, og setter av penger til å kartlegge og arbeide mot rasisme i Bergen. 

 

Under byrådsavdelingen til Katrine, kultur, likestilling og mangfold, kan man oppsummere seirene i disse punktene:

  • En inkluderende by: arbeid mot rasisme
  • En mangfoldig by: alle skal kunne leve ut sin identitet
  • En kulturby for alle: vi satser på nærkulturen og gode lokalsamfunn

 

Under byrådsavdelingen til Thor Haakon, klima, miljø og byutvikling, kan man oppsummere seirene i disse punktene:

  • Klimatiltak: satsing på klimabudsjett og utslippskutt
  • Tilpasse oss til klimaendringene: ras- og flomsikring, gjenåpning av elver og bekker, samt risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Gode grønne bytuviklingsprosjekter som: transformasjon av Dokken og nyskapende boligdelingsprosjekt på Grønneviksøren
  • Storstilt satsing på sykkel- og gangvei

 

I sitt hovedinnlegg under budsjettdebatten, hadde gruppeleder Øystein Bønes blant annet dette å si: «Mens vi får stadig nye bekreftelser på at klimakrisen forverrer seg, med rapporter om økende smelting fra Grønlandsisen og tundrafrost som tiner vekk, så tar Bergen kommune ansvar ved å bevilge et rekordstort beløp til Grønn Strategi som er vår kommunes klima og energihandlingsplan».

Under debatten for budsjett under utvalg for barnehage, skole og idrett, snakket vår bystyrerepresentant Håkon Opedal om Lærertetthetsnormen:

«Gjennom kvalitetsutviklingsplanen for bergensskolen Sammen for kvalitet, er det fastsatt mål, strategier og tiltak for å utvikle barn og unges læringskompetanse for det 21. århundre. Digital kompetanse er nøkkelen til å lykkes i det 21. århundre og det er derfor veldig bra at Byrådet fortsetter å satse på å utvide skolens digitale infrastruktur».

 

Det var naturligvis ikke bare budsjett som skulle behandles under onsdagens bystyremøte. Av andre saker behandlet bystyret blant annet en høringsuttalelse om Tvangsbegrensningsloven, hvor MDGs representant Christine Ødegaard tok ordet og talte:

«Ordfører, det å vurdere hvor langt et samfunn har kommet i sin utvikling sies best gjøres ved å se på hvordan de svakeste behandles. Tvang brukes mot de svakeste i vårt samfunn, de som kanskje ikke roper så høyt. Derfor er det utrolig viktig å ha tungen rett i munnen og ikke vedta en lov som kan ha utilsiktede konsekvenser. Slik den fremstår i sin nåværende form, er ikke denne loven nok gjennomarbeidet. Vi må kunne være trygge på at den legger til rette for en nødvendig regulering av tvangsbruk, og samtidig er et verktøy som fungerer etter intensjonen for fagpersoner som tar disse vanskelige avgjørelsene. Riktig bruk av tvang er livreddende behandling».