Fotocredit:

Bybanen er nummer 1 for Bergen!

21. – 22. juni var det duket for bystyrets siste møte før sommerferien. Her kan du lese om sakene og forslag fra MDG!

26. juni 2023

Bergens første likestillingsplan

Likestillingsplanen er den første av sitt slag i Bergen. Planen tar for seg kjønnslikestilling med et særlig kvinnepolitisk fokus, for det er ingen tvil om at det fortsatt er utfordringer knyttet til likestilling i dag. Mange kvinner opplever sammensatt diskriminering, derfor ønsker MDG en interseksjonell tilnærming til kvinnepolitiske spørsmål.

 

Selv om planen er innom mange viktige tema og tiltak savnet likevel MDG en gruppe som vi mener mangler fokus i planen, nemlig sexarbeidere. MDG ønsker tiltak for å bedre situasjonen for en sårbar og marginalisert gruppe mennesker, og fremmet derfor følgende forslag:

«Bystyret savner en omtale av utfordringene for mennesker som selger sex i Bergen kommune, utfordringer som har tiltatt som følge av dårlig rettsvern i sexkjøpsloven. Bystyret ber om at byrådet ikke glemmer sexarbeidere i oppfølgingen av likestillingsplanen.»

«Bystyret ber byrådet sørge for å ha et stabilt og trygt akutt overnattingstilbud til mennesker som trenger det. Særlig kvinner i rus og/eller som selger sex trenger et trygt sted å sove.»

 

I tillegg fremmet MDG forslag om at Bergen skal fortsette å prioritere kvinnenavn ved oppkalling av nye gater, men vi fikk dessverre ikke flertall for forslagene.

 

Norges beste by å være student i

Bergen skal være Norges beste studentby. Når studentplanen ble behandlet i bystyret var det likevel flere ting MDG savnet på listen over tiltak som skal gjøre det enda bedre å være student i Bergen. Studentene har kommet med en rekke innspill til planen som dessverre ikke har kommet med, derfor fremmet MDG flere av disse i bystyret.

 

Forslagene gikk ut på at vi vil gi studenter som melder flytting til Bergen gratis bysykkelabonnement og kulturgavekort, vi vil ha bedre sykkel- og gangeforbindelser mellom studentboliger og sentrum, flere sykkelverksted, mer gjenbruk av møbler i samarbeid med BIR, flere skjenkekurs og skjenkeløyver til studentorganisasjoner og arrangement, og et bedre helsestasjonstilbud for studentene med høyere aldersgrense og lengre åpningstid.

 

MDG foreslo også at enkeltbilletter for studenter skal være billigere enn voksenbilletten, og det fikk vi flertall for!

 

Flertall for sykkelstamvei langs Fjøsanger

I Handlingsplanen til Miljøløftet foreslo MDG at Bergen, Vestland og Statens vegvesen gjennom Miljøløftet skal prioritere sykkelstamveien mellom Fjøsanger og Kristianborg, og ikke vente til en er ferdige med planene om motorvei fra Arna til Gamlehaugen. Det fikk MDG flertall for, og byrådet har dermed fått en marsjordre om å prioritere sykkelvei fremfor motorvei!

 

Ny ladepolitikk

Bystyret behandlet byens nye ladestrategi, som skal legge føringene for hvordan Bergen skal bli en enda bedre elbilby. Bergen er Norges elbilhovedstad, derfor la MDG frem syv forslag for bedre lademuligheter og en mer brukervennlig ladepolitikk. MDGs bystyrerepresentant Christine Ødegaard sa følgende fra talerstolen under debatten:

 

“Selv om vi er gode på elbiler her, så er vi ikke gode nok på å kutte utslipp. Den eneste storbyen i Norge som kuttet utslipp i 2021 var Oslo. Vi må skjerpe oss. Og transportsektoren i Bergen har stort potensiale for å kutte utslipp, og det er en low hanging fruit. Teknologien er der, dette funker. Vi må bare sørge for at dette blir en tilgjengelig og enkel teknologi å ta i bruk for alle, og det må skje nå.”

 

Idrettsplan 2023-2027

Idrettsplanen for Bergen legger viktige føringer for hvilke prosjekter som skal prioriteres i årene fremover. I forbindelse med at bystyret behandlet anleggsdelen til planen, foreslo MDG viktige presiseringer knyttet til bruken av gummigranulat på kunstgressbaner:

Det skal ikke benyttes granulat med mikroplast i innfyllet i Bergen kommunes kunstgressbaner.”

 

Nasjonal transportplan: Bergen prioriterer Bybanen

Bybanen er nummer 1 for Bergen! Det understreket også bystyret i sitt innspill til nasjonal transportplan som Stortinget snart skal behandle. Der prioriterer Bergen først og fremst Bybanen til Åsane, deretter tog Bergen-Voss.

 

I tillegg var bystyret helt klare på at prosjektet for fergefri E39, Hordfast, må legges vekk. Prosjektet er svindyrt og vil bety store naturinngrep i urørt vestlandsk regnskog, og ikke minst økte klimagassutslipp som følge av økt biltrafikk inn mot Bergen. Gruppeleder Thor Haakon Bakke sa følgende om Hordfast i debatten:

Det er en målkonflikt av galaktiske proporsjoner: mellom statens, ved vegvesenet sitt arbeid for større arbeids- og boregioner, og statlige planretningslinjer som sier vi skal bo tettere og hyggeligere, av hensyn til klima, mennesker og miljø.”

 

Klimaplaner for Bergen

Bystyret behandlet to klimaplaner for Bergen i sitt møte: En som omhandler tiltak for å kutte utslipp i Bergen, en annen for å kutte utslipp i kommunens egen virksomhet. Begge klimaplanene har MDG jobbet med over flere år, og vi er glad for at det endelig stakes ut en kurs for hvordan Bergen skal gjøre sitt i kampen mot klimakrisen.

 

Dessverre ble flere av tiltakene i planene vannet ut og gjort mindre handlekraftige siden planen ble lagt ut første gang. Derfor fremmet MDG 18 forslag til klimaplanen for Bergen, og 14 forslag til klimaplanen for kommunens virksomhet. Forslagene handlet om alt fra karbonfangst og -lagring i Rådalen, tiltak for å kutte utslipp fra personbiltrafikken, kjøttkutt i kommunen, og mye mer. Dessverre fikk ikke MDG støtte for forslagene som skal kutte utslipp som monner i årene fremover. Bystyrerepresentant Eline Haakestad sa følgende om forslagene i debatten:

 

“Nå er det bare fem måneder siden et flertall i dette bystyret gikk inn for å kutte utslippene med 85 prosent innen 2030. Biltrafikk en stor kilde til utslipp i Bergen. MDG fremmer derfor flere forslag for å få gjort noe med dette. Vi ønsker en oppdatert plan for mobilitet i Bergensregionen, vi foreslår å reversere endringene i boligsoneforskriften, og vi ber byrådet om å legge press på regjeringen for å øke lokalt handlingsrom for å gjennomføre klimatiltak. Lavere fartsgrenser er blant disse og er rett og slett et kinderegg – det gjør det ikke bare mindre attraktivt å kjøre bil, det reduserer støy, det gjør det diggere og trygge å sykle og gå. Og bompenger er et treffsikkert og nødvendig tiltak for å redusere biltrafikken i Bergen og finansiere grønne kollektivprosjekter.”

 

MDG foreslår sykkelvei mellom Trengereid og Stanghelle

MDG la frem et forslag om at byrådet skal arbeide for at sykkelveien mellom Trengereid og Stanghelle blir realisert som et pilotprosjekt i en ny satsing på nasjonale sykkelturistveger. Utviklingen av Nasjonale turistveger startet opp som et prøveprosjekt i 1993 etter et initiativ fra Stortinget om å se nærmere på kombinasjonen av vei og reiseliv. MDG mener dette konseptet bør videreutvikles, fordi vi mener at å se slike opplevelser i sammenheng kan gi synergier og inntekter til turistnæringen og være et viktig løft for Trengereid.

 

MDG fikk dessverre ikke flertall for forslaget.

 

Flertall for SMS-tjeneste på legevakten

I fjor innførte Bergen en “Ring først”-ordning på legevakten, som gjør at du kan ringe inn hvis du trenger å lage en avtale, og slippe å vente på venterommet. Men for døve og hørselshemmede er dette en ordning som fungerer svært dårlig, og det gjør at noen likevel må dra til legevakten og få lenger ventetid. Derfor foreslo MDG at det skal etableres en SMS-tjeneste på legevakten, slik at døve og hørselshemmede får anledning til å ta kontakt uten å ringe inn. Dette fikk MDG flertall for, og nå må byrådet i gang med å finne en bedre løsning som gjør legevakten mer inkluderende og tilgjengelig! Bystyrerepresentant Christine Ødegaard la frem representantforslaget og sa følgende:

 

“Det er alltid mulig å forbedre, og det er alltid mulig å pushe for å finne de inkluderende og gode løsningene. Jeg er glad for at bystyret innser behovet for bedre løsninger her, og nå sørger for at det blir lagt press på å finne ut av dette og må snu alle steiner for å gjøre legevakten mer tilgjengelig for alle.”

 

MDG foreslår shoppestopp i Bergen kommune

Skal vi klare å kutte nok utslipp i Bergen er det viktig å se på hvordan vi kan kutte i forbruket vårt. Derfor la MDG frem et representantforslag om å innføre shoppestopp i kommunen, slik at man slutter å kjøpe inn ting (særlig tekniske duppedingser og nye mobiler) som man ikke strengt tatt trenger. Forslaget gikk ut på at kommunen skal gjennomgå sine rutiner for innkjøp av utstyr, og undersøke i hvilke grad vi heller kan reparere utstyr vi allerede har, fremfor å kjøpe nytt. Gruppeleder Thor Haakon Bakke la frem forslaget:

 

Det vil bidra til å skape etterspørsel hos bedrifter som for eksempel kan reparere møbler eller tekniske duppeditter. Skaper vi et marked for slikt vil det komme alle til gode, både arbeidsplasser og klimakutt – og det er dessuten billigere for kommunen med mindre innkjøp av nytt.”

 

Her finner du alle sakene bystyret hadde til behandling. Har du spørsmål om sakene til bystyret eller andre spørsmål til bystyregruppen? Ta kontakt med oss på bystyregruppen@bergenmdg.no