Bilbasert ødeleggelse av matjord

Fotocredit: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0

Vern av matjord er en viktig politisk sak. Enigheten om å ta vare på matjorden synes stor i prinsippet, men når vi kommer til de konkrete, lokale sakene, er det altfor ofte matjorden som ofres, skriver gruppeleder Sondre Båtstrand i et innlegg som sto på trykk i BA 18. april 2017.

20. april 2017

I september 2016 feiret vi grønne et viktig gjennomslag i Bergen bystyre da klimaplanen ble vedtatt med en tydelig formulering om jordvern. «Bergen kommune skal, så langt det er mulig, skjerme matjord og eksisterende myrer for utbygging». Vi er også fornøyde med at bystyret støtter reduksjon i biltrafikken, men det er dessverre et godt stykke fra de fine ordene til de konkrete handlingene.

Skal vi hindre byspredning med påfølgende trafikkvekst er vi nødt til å fortette der det er et godt kollektivtilbud og gode muligheter for sykkel. Likevel kommer det stadig saker der fagfolkene advarer om bilbasert utbygging, men flertallet i bystyret gir grønt lys. Kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (BLÅE) er eksempel på en storstilt utbygging som bryter med vedtatt politikk både når det gjelder matjord og bilisme, men som på tross av dette har fått støtte fra flertallet i Komite for miljø og byutvikling.

Etat for landbruk er kritisk til en omdisponering av over tusen dekar landbruksareal, inkludert 168 dekar fulldyrket mark. Bare på Liland er 80 dekar fulldyrket mark i faresonen, og Lilandsgårdene, som er nevnt helt tilbake i 1329, er truet av utbyggingen.

Når vi vet at det tar naturen 2000 år å lage 10 cm god matjord er det grovt uansvarlig å ødelegge matjorden. Eventuelle planer om å flytte jorden er i beste fall optimistiske, for flytting av matjord er svært krevende og ikke nødvendigvis noe som lykkes.

Matjord er likevel bare ett av problemene med BLÅE. Fylkesmannen fastslår at kommunedelplanen vil føre til byspredning og stimulere til økt privatbilbruk, stikk i strid med både lokale og nasjonale føringer. Fylkesmannen har av denne grunn levert innsigelse mot deler av utbyggingen, og fagetaten bekrefter at kollektivdekningen trolig ikke vil bli god nok til at statlige retningslinjer blir oppfylt. Støtte til planen slik den foreligger, innebærer også at bystyret ser bort fra Miljøverndepartementet som i 2013 krevde at flere felter måtte ha kollektivdekning før de kunne bebygges.

Bystyret ønsker å balansere arbeidsplasser og boliger bedre, men med BLÅE er det snakk om en bydel med stor overvekt av arbeidsplasser, og med både næring og bolig bidrar denne planen på ingen måte til bedre balanse og mindre transport. Skjevbalansen blir opprettholdt, og det etableres mange arbeidsplasser langt unna det befolkningsmessige tyngdepunktet i kommunen. På toppen av det hele vil flere tusen boliger på Ådland bli utsatt for flystøy, noe som også har ført til innsigelse fra Fylkesmannen.

Miljøpartiet De Grønne vil at bystyret skal følge opp egne miljøvedtak og si klart nei til en bilbasert ødeleggelse av verdifull matjord. Så håper vi at andre kommuner kan la seg inspirere til å ta bedre vare på matjorden og hindre økt bilisme.