Fotocredit:

Bergen vil bli humlehovedstad!

På bildet over stemmer bystyret for vår tiltaksplan for å ta vare på insektene!

16. oktober 2019

En nylig publisert studie viser at mange insekter kan være utryddet innen et århundre dersom insektsdøden fortsetter i samme takt som i dag. Studien viser at 40 prosent av alle insektarter er i tilbakegang. Insektene forsvinner åtte ganger raskere enn pattedyr, fugler og reptiler.

I Norge er 1163 insekter truet, deriblant 18 prosent av bieartene. Insekter er svært viktige deler av økosystemene våre, fordi de pollinerer planter, bryter ned døde planter og dyr og er mat for dyr. Det haster med å ta grep for å redde insektsbestanden.

Derfor er vi svært glad for at bystyret i Bergen vedtok tiltaksplanen vår!

Her er de syv tiltakspunktene:

1. Bystyret ber byrådet rapportere om hvordan Strategi mot fremmede arter har blitt fulgt opp.

2. Bergen kommune skal drive smart kantslått langs kommunens veier såfremt det ikke går på bekostning av trafikksikkerheten.

3. Bystyret ber byrådet om å tilrettelegge for enkel rådgivning for innbyggerne om hvordan en kan gjøre hagen mer insektsvennlig, sammen med andre relevante samarbeidspartnere som f.eks bybonden. Arbeidet ses i sammenheng med delmål 2.2 i Dyrk Bergen Strategi for urbant landbruk 2019-2023.

4. Bystyret ber byrådet opprette en strategi for pollinatorvennlige arter i kommunen i naturmangfoldsfoldsplanen.

5. Bergen kommune skal i naturmangfoldsplanen innarbeide tiltak for å etablere og skjøte blomsterenger/villenger med stedegne planter på sine eiendommer, inkludert takarealer, for å sikre artsmangfoldet av planter og insekter.

6. Bergen skal med gjennomføringen av tiltakene i naturmangfoldsplanen ha som målsetting å bli Vestlandets humlehovedstad.

7. Bergen kommune skal ikke bruke syntetiske sprøytemidler i kommunens drift av grøntområder, blomsterbed og parker. Som substitutt kan man for eksempel bruke Heatweed-metoden som allerede er i bruk.

 

Kyrre Sørensen har sin første opptreden på talerstolen!

Kyrre har vært vara til bystyret i 8 år, og fikk i dag betaling for lang og tro tjeneste på «bakrommet» for MDG. I dag gikk han på talerstolen for første gang, og la fram et forslag om å kartlegge hvor det ikke blir resirkulert plast i kommunen – og at vi samtidig kan se på muligheten til å etablere en henteordning. Denne henteordningen foreslår vi at blir en oppgave for de mange arbeidstreningsbedriftene vi har her i kommunen.

Dette ble vedtatt, så Sørensen har så langt 100% uttelling i Bergen bystyre!