Fotocredit:

Bergen satser på dyrevelferd!

Et nesten enstemmig bystyre vedtok MDGs forslag om å styrke dyrevelferdspolitikken til Bergen kommune.

29. oktober 2021

 

På bystyremøtet onsdag ble det behandlet en rekke saker av viktighet for MDGs representanter. Bystyret behandlet blant annet Bergens innspill til Regional Transportplan, høring om regulering av konverteringsterapi, handlingsplan for sykkel på kommunalt veinett, områdereguleringsplan for Indre Laksevåg, og MDGs representantforslag om Bergen kommunes dyrevelferdspolitikk. Her kan du lese mer om disse sakene!

 

Bærekraftig samferdsel i Vestland

I Regional Transportplan skal Vestland fylkeskommune prioritere samferdselsprosjekt i regionen. Det er vanskelig å prioritere i et stort geografisk område og en uensartet landsdel med et stort behov på alle kanter.

For MDG, og for Bergen, er bybanen det aller viktigste. Representanten Mona Høgli understreket at dersom vi skal kutte i klimagassutslipp, så kan vi ikke bygge ned matjord og grønne lunger. Prosjekteierskapet til Vestland fylkeskommune og samarbeidet mellom Bergen og Vestland er helt avgjørende for at Bergen skal videreutvikle miljøvennlige samferdselsprosjekt som bybanen til Åsane. Behovet for mer prioritering av sykkelveier i transportplanen var også et viktig tema i bystyrets debatt.

 

Nei til homoterapi

Regjeringen har lagt frem sitt lovforslag til regulering av konverteringsterapi, og Bergen bystyre skulle onsdag avgi sitt høringsinnspill. Selv om det er positivt at høringsforslaget går inn for å forby konverteringsterapi fram til en fyller 18 år, så ønsker MDG et totalforbud mot konverteringsterapi. MDGs Miriam Akkouche sa følgende fra talerstolen:

“Homofili er ikke en sykdom, og vi må slutte å behandle det slik. Bergen er en menneskerettighetsby og vi skal være en by for alle uansett legning, kjønnsidentitet og trosretning”.

 

MDG fremmet sammen med SV og FNB et forslag om at loven bør inneholde et totalforbud uavhengig av aldersgrense.

 

Handlingsplan for sykkelsatsing

Bystyret skulle onsdag behandle handlingsplan for sykkelsatsing på det kommunale veinettet. I fjor vedtok bystyret at sykkelandelen i Bergen skal økes fra 3% til 10% innen 2030 – og da trenger vi flere kilometer med sykkelvei! Byrådet har i handlingsplanen igangsatt en prosess for å utbedre sykkelveiene i Bergen og sikre et godt og sammenhengende sykkelveinett inne i byen og ute i bydelene. Vi trenger flere gode sykkelveier dersom det skal bli enkelt og trygt å sykle i Bergen. Jo flere som sykler og færre som kjører bil, jo bedre blir byluften, vi kutter mer klimagassutslipp og vi sparer naturen for enorme arealer med asfalt, kø og eksos. Ikke minst er sykling bra for folkehelsen. Vi gleder oss til å se utviklingen for sykkelbyen Bergen!

Kan være et bilde av 2 personer, folk som står og tekst

Et løft for Laksevåg bydel

Områdereguleringsplanen for Indre Laksevåg skal se på bydelen i et helhetlig perspektiv og fremme en utvikling i tråd med Bergens mål om en kompakt gå- og sykkelby, å ivareta sjøfronten og ikke minst ivaretakelse av lokal identitet og kulturarv.

MDGs representant Trond Wathne Tveiten har et bankende hjerte for Laksevåg og sa blant annet dette fra bystyrets talerstol:

“Jeg er stolt av å bo på Laksevåg og å ha et byråd som faktisk velger å prioritere denne bydelen og har klare visjoner for den. Det har dessverre ikke alltid vært sånn”.

 

Bergen satser på dyrevelferd!

Bystyrerepresentant Miriam Akkouche fremmet et representantforslag om Bergen kommunes dyrevelferdspolitikk som skulle behandles av bystyret i oktober. Bergen var den første kommunen i landet som vedtok en egen dyrevelferdsplan, og vi må fortsette å være en foregangskommune for dyrevern og dyrevelferd. Da Miriam la frem forslaget sa hun blant annet følgende:

“Dyr er individer som kan føle smerte, glede og har grunnleggende behov for at de skal kunne leve gode liv. Hvordan vi behandler dyrene sier mye om oss som samfunn”.

 

MDG foreslo blant annet at vi må satse mer på dyrevelferd i landbruket, og at vi ønsker å innføre obligatorisk ID-merking av dyr. Forslaget ble vedtatt av et nesten enstemmig Bergen bystyre! Du kan lese hele forslaget og svaret fra byråden her.

Slik sikrer vi gode liv for både kjæledyrene våre og for dyrene i landbruket!

 

For flere saker fra bystyret kan dere se denne siden fra kommunens nettside.

 

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergenmdg.no