Bedre og billigere buss og bane!

En trolleybuss i Bergen. Foto: Alasdair McLellan
En klimavennlig trolleybuss i Bergen. Foto: Alasdair McLellan

«Busstilbudet i flere deler av byen holder ikke mål», skriver BA på lederplass, og i De Grønne kan vi bare nikke og si oss helt enige. Det er helt riktig at vi per i dag har et for dårlig kollektivtilbud, men er det i seg selv et argument imot gratis kollektivtransport, skriver bystyremedlem Sondre Båtstrand i et innlegg som sto på trykk i BA 26. februar.

I Tallinn er gratis buss en suksess som har bidratt til 14 prosent flere busspassasjerer og 15 prosent færre biler i byen. I februar behandlet bystyret et privat forslag fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt om at Bergen kommune i samarbeid med fylkeskommunen skulle søke Samferdselsdepartementet om et statlig finansiert prøveprosjekt med gratis kollektivtransport. I bystyret presenterte Torstein Dahle og jeg både miljømessige og sosiale argumenter for forsøket, vi viste til at kollektivreiser må være billigere enn mer forurensende alternativer og at skattefinansiert kollektivtilbud gir best uttelling for fattige. Gratisprinsippet vil også gi færre forsinkelser grunnet betaling ved ombordstigning.

På lederplass går BA imot forslaget, og leverer to hovedargumenter. For det første at det er mer fornuftig å bruke pengene på å utvide kollektivtilbudet, og for det andre at kollektivtilbudet ikke har kapasitet til å ta imot alle de nye passasjerene. Til det første vil jeg svare at vi har understreket at et statlig finansiert prøveprosjekt med gratis buss og bane ikke skal gå utover utbygging av blant annet Bybanen, og til det andre vil jeg svare at kapasiteten må bli bedre.

Vi trenger ikke bare å bygge ut Bybanen, men også busstilbudet. Det skal være enkelt, raskt og billig å velge kollektivtransport fremfor biler som skaper køer og giftlokk. Da trenger vi handlekraftige politikere som våger å sette bremsene på for store, unødvendige veiprosjekter som fergefri E39, og heller bruker pengene på å gi innbyggerne et godt kollektivtilbud.

Miljøpartiet De Grønne jobber systematisk for å styrke kollektivtilbudet. Det skal være flere avganger, egne kollektivfelt og lavere priser. I denne omgangen fikk vi ikke flertall for prøveprosjekt med gratis kollektivtransport, men vi fikk flyttet debatten vekk fra prisøkninger og over på lavere priser. Det resulterte i at bystyret til slutt fattet vedtak om at byrådet kontakter NSB med ønske om enhetstakst på toget mellom Bergen og Arna, og at bystyret ber fylkeskommunen vurderer et forsøk med billigere månedskort, i tillegg til et ønske om flere avganger. Det går i hvert fall i riktig retning.