Banetull fra SV

Foto: Aqwis (CC BY-SA 3.0)
Foto: Aqwis (CC BY-SA 3.0)

De Grønnes ønske om å verne Bryggen fra trafikk har utløst sinte reaksjoner fra SV, som i et BT-innlegg rettet skarp kritikk mot MDG. Siden BT ikke trykket svaret vårt, publiserer vi det her.

Av fylkestingsrepresentant Tom Sverre Tomren og bystyrerepresentant Sondre Båtstrand

Vi ble overrasket da vi leste Bergens Tidende 17. desember. I innlegget kommer SVs duo Tom Skauge og Tina Åsgård med så mange halvsannheter og ensporede tolkninger av hva Tom Sverre Tomren har uttrykt og av hva MDG står for i bybanesaken at det ikke kan bli stående uimotsagt.
Innfallsvinkelen til de rødes angrep er at vi ikke tror at en tunnelløsning blir dyrere enn en dagtrasé. Dette har vi aldri uttrykt. Poenget vårt, som åpenbart ikke var pedagogisk nok lagt fram til at Skauge & co grep det, var at vi har for dårlig tallgrunnlag til å si hva de ulike alternativene koster. Statens Vegvesen er tydelig på at en bane over Bryggen vil måtte medføre en ny biltunnel (den såkalte Skansetunnelen). Om en velger en tunnelløsning kan dette unngås. Siden en baneløsning over Bryggen vil tvinge frem utbygging av ny biltunnel må dette inn i regnestykket. Kostnaden med dette er stipulert til 1,5 milliarder. Vi frykter dette er et for lavt estimat. Det at vi påpeker at vi ikke kjenner totalregnestykket vil ikke si at vi tror at en tunnel isolert sett blir like billig som dagløsning. Totalprisen kommer an på hvilket tunnelalternativ man velger og om en velger en baneløysing som tvinger fram en ny biltunnel eller ikke. Vi i De Grønne ønsker flere tunnelalternativer og regnestykker på bordet.
Skauge og Åsgard er heller ikke etterrettelig når de angriper reisetidsanalysene til MDG. Dersom de studerer utredningen skikkelig vil de på side 110 i konsekvensutredningen se at den hurtigste traséen over Bryggen til Åsane tar 24 min og 53 sekunder og den lengste 26:18, mens tilsvarende tall for tunnelløsning er fra 16:25 til 17:37. Forskjellene i reisetid er således fra 8:28 til 9:41. Mellom Bystasjonen og NHH er tidsbesparelsen ved tunnel på 4:51for de raskeste og 5:30 for de tregeste versjonene av dagløsning og tunnel, men det er vesentlig å understreke at det skal bli utredet flere tunnelalternativer, slik at de endelige tallene kan bli noe annerledes. Hovedpoenget står likevel fast: Et rusletog langs Bryggen vil ta mange flere minutter enn en hurtiggående bybane.
Skauge & co er heller ikke sannferdige når de påstår at storparten av reisetidsforskjellen ligger mellom Sandviken og Åsane. Med dette grepet prøver SV’erne å tilsløre at størsteparten av tidsforskjellen ligger i reisetid ligger mellom Bystasjonen og NHH og at forskjellen i reisetid i stor grad handler om banen over Bryggen eller i tunnel.
I dag er det bred politisk vilje til å føre Bybanen videre til Åsane. Hvordan Skauge/Åsgård kan få seg til å påstå at MDG setter bybaneprosjektet i fare om vi primært går for et tunnelalternativ er for oss komplett uforståelig. SV tar på nytt og på nytt så mye Møllers tran at det går utover klarsynet og evnen til edruelig dialog.