Nullutslippsby innen 2030

Klimakrisen kjenner ingen landegrenser. Bergen er en del av verden, og politikken vår skal være i tråd med internasjonale avtaler som Parisavtalen. Kutt i klimagassutslipp i den størrelsen og det tempoet som trengs, vil kreve tøffe tiltak, vanskelige prioriteringer, subsidier, forskning og utvikling. Desto viktigere er det at vi sikrer at bergenserne er med på laget, og at omstillingen til et nullutslippssamfunn oppleves som rettferdig. 

 

Bergen MDG vil:

 • at Bergen skal bli tilnærmet nullutslipp innen 2030
 • sikre karbonfangst tilknyttet BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen innen 2027
 • gjøre Bergen til en cruisefri by i tråd med internasjonale klimamål innen 2027 og innføre lokal turistskatt på cruiseturister før det
 • ha som krav at alle skip skal koble seg på landstrøm og forsterke miljødifferensierte havneavgifter slik at de skipene som forurenser mest betaler mer
 • fortsatt si nei til ekstra rullebane på Flesland
 • jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å øke ambisjonsnivået på utslippskutt innen luft- og sjøfartssektoren, blant annet gjennom en kraftig nedgang i flytrafikken ved å redusere antallet flyvninger mellom Bergen og de store byene i Sør-Norge
 • redusere kommunale flyreiser med 50 prosent innen 2025, gjøre bilparken utslippsfri og øke bruk av gange, sykkel og kollektiv i kommunal sektor
 • utarbeide regional og interkommunal strategi for å fremme lokal turisme som alternativ til klimabelastende flyreiser og satse på grønn turisme med sykkel og gange 
 • stille krav om bergvarme, solcelleanlegg og smartstyring på alle nybygg, både kommunale og private
 • bygge solcelleanlegg på alle eksisterende kommunale bygg der det er mulig og kraftig oppjustere satsingen på ENØK-tiltak, inkludert kommunale utleieboliger, samt gjennomføre andre tiltak for å redusere energibruken i kommunens bygg med minimum 20 prosent innen 2027
 • jobbe for en mer rettferdig utdeling av tilskudd fra Enova til energieffektiviseringstiltak i boliger og næringsbygg, samt strømproduksjon, som for eksempel solceller 
 • opprette egne støtteordninger for småskala strømproduksjon, som solceller, og energieffektiviseringstiltak, så lenge staten ikke endrer sine ordninger
 • innføre rive-stopp for kommunale bygg. Riving skal kun skje dersom det ikke er potensial for ombruk
 • ved nybygging i regi av kommunen skal løsninger som sikrer flerbruk og sambruk tilstrebes
 • stille ambisiøse klima-, miljø- og kvalitetskrav i kommunens egne rehabiliterings- og nybyggingsprosjekter
 • introdusere 90 prosent sorteringsgrad på kommunens bygge- og anleggsplasser, og kreve minst 70 prosent materialgjenvinningsgrad
 • stimulere til mer gjenbruk i privat byggsektor og sikre ordninger og systemer for ombruk av byggematerialer
 • stille strenge klimakrav til private utbyggere og tilbydere
 • stille krav til utslippsfrie anleggsplasser i kommunale bygg- og anleggsprosjekter og stille krav om det samme for private og statlige aktører
 • gjennomføre bedre medvirkningsprosesser, åpne folkemøter og gjestebud for å skape mer folkelig engasjement, forståelse og eierskap til klimapolitikken
 • innføre og videreføre støtteordninger som bidrar til utslippskutt blant bergensere, for eksempel støtte til kjøp av el-sykler, el-lastesykler og elmotor til småbåter
 • ta vare på karbonlagre i bergensk natur og bevare naturbaserte klimatilpasningsløsninger ved å innføre arealnøytralitet innen 2025 og arealpositivitet innen 2027
 • samarbeide tettere med stat, fylke og nabokommunene for å gjøre Bergen mer robust i møte med klimaendringene