Kunst og kultur

Skapende og utøvende kunstnere og kulturarbeidere utgjør grunnmuren i kulturlivet, og det offentlige har et spesielt ansvar for å sikre kunstnerisk frihet. Politikere skal holde en armlengdes avstand til kunstfaglige vurderinger, men sikre trygge rammer med finansierings-, utdannings- og arbeidsmuligheter i Bergen. Samtidig må vi sikre gode arbeidsvilkår for kulturarbeidere og passe på at kommunen er en trygg oppdragsgiver for offentlige innkjøp av musikk, kunst og kultur. Vi vil arbeide for å få mest mulig miljøvennlige kulturarrangementer og gode rammevilkår for amatørkulturen i Bergen.

 

Bergen MDG vil:

 • styrke støtteordningene for kunstnere, kunstnerorganisasjoner og institusjoner innenfor alle kulturfelt, spesielt det frie feltet
 • støtte aktivt opp om lokal film- og tv-produksjon, og jobbe for et Filmens Hus i Bergen
 • sikre et godt og bredt kulturtilbud i hele kommunen, med omreisende og faste institusjoner, profesjonelle tilbud og amatørgrupper
 • bidra til tilstrekkelig tilgang på atelier, fellesverksteder, øvingsrom, konsertlokaler og lydstudioer gjennom støtteordninger og bruk av kommunens egne bygg til kulturformål
 • ta initiativ til en eller flere åpne scener i byrommet som kan skape tettere kontakt mellom artister og bylivet, for eksempel mer musikk i musikkpaviljongen
 • utvikle Kulturkvartalet Verftet til Norges mest bærekraftige kulturhusklynge, med et mangfoldig tilbud av kunst og kultur for innbyggere og besøkende i byen vår
 • jobbe aktivt opp mot nasjonale myndigheter for å rette opp den økonomiske skjevfordelingen mellom kulturinstitusjoner i hovedstaden og andre byer, og for å forsikre at avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen) ikke gjeninnføres
 • bygge kulturhuset i Fyllingsdalen, utrede kulturhus i Indre Arna, og styrke det lokale kulturtilbudet i de områdene i byen med dårligst dekning i dag
 • skape et inkluderende kulturliv gjennom fortsette å stille krav om at kommunens kulturtilskuddsordninger skal komme både nye og etablerte aktører til gode, at tilskuddene skal tilfalle et mangfold av aktører, og at tilskuddene skal bidra til å gjøre kunst og kulturopplevelser tilgjengelig for et mangfoldig publikum
 • fortsette å stimulere kulturlivet til å redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk gjennom krav og støtteordninger, og stille miljøkrav til leietakere som bruker kommunal grunn til arrangementer
 • fortsette å jobbe for en levende by med kultur, folkeliv og lek i byrommene gjennom tilskudd til blant annet flere lokale festivaler, utekonserter, utescener og kunstuttrykk i byrommene
 • satse på bibliotekene gjennom å utvide åpningstidene og sikre kompetent og tilstrekkelig bemanning ved biblioteksfilialene i bydelene
 • utvide bibliotekets virksomhet til også å innebære utleie av utstyr og verktøy for å stimulere til mer gjenbruk og reparasjon
 • ta vare på den bergenske kulturarven, blant annet gjennom tilskudd til vedlikehold av byens museer
 • videreføre arbeidet med å formidle musikk, kunst og kultur til eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken
 • styrke de lokale kulturkontorene for å bidra til å realisere flere nabolagsinitiativ
 • arbeide for at Ekserserhuset blir gjenreist i henhold til bystyrevedtaket på krigsskadetomten på Nøstet som et lavterskeltilbud for amatør- og lokalkultur
 • jobbe aktivt opp mot nasjonale myndigheter for å realisere et egnet nybygg for Griegakademiet, i samlokalisering med Fakultet for kunst, musikk og design
 • se til at scenekunsthuset Sentralbadet realiseres innen planlagt tidshorisont
 • satse på bruk av kunstnerisk kompetanse innen helsefeltet, oppvekstfeltet og i utviklingen av gode nærmiljø