Kulturtilbud for barn og unge

For MDG er det særlig viktig å sikre at barn og unge har mulighet til å delta i og oppleve kunst og kultur. Det må være lav terskel for å kunne både skape og glede seg over et mangfold av kulturuttrykk, på tvers av kulturell bakgrunn og generasjoner. Bibliotekene og kulturskolene er viktige, både som kulturformidlere og sosiale møteplasser. Vi vil skape flere arenaer der barn og unge uansett bakgrunn og interesser kan være kreative, og styrke kulturskolens arbeid med å rekruttere bredere enn i dag.

 

Bergen MDG vil:

  • støtte institusjoner der kulturer møtes og samarbeider, for eksempel Fargespill og Bergen Internasjonale Kultursenter (BIKS)
  • videreføre arbeidet med å formidle musikk, kunst og kultur til barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle bæremeisen, og sørge for at kunstnerne ikke blir pålagt uønsket og til dels ulønnet ekstraarbeid i forbindelse med produksjonen
  • skape flere rusfrie, lavterskel møteplasser og arrangementer for ungdom, for eksempel gjennom flere ungdomsklubber, konserter og sommerleire
  • jobbe for å utvide tilbudet for ungdom som vil møtes for å drive med gaming, e-sport og spill, blant annet ved å støtte opp om Spillhuset i Bergen og Bergen Spillfestival
  • opprette flere lovlige grafittivegger, og styrke tilbudet om grafittikurs for barn og unge 
  • gjøre Kulturskolen mer inkluderende ved å aktivt rekruttere inn underrepresenterte grupper, utvide ordningen for gratisplass og senke prisen på instrumentleie, samt arbeide for å øke tilbudet på skolene i SFO-tiden
  • jobbe for at skoler og andre offentlige lokaler i større grad skal kunne tas i bruk til kulturaktiviteter