Kommunen som kunde og eier

Bergen kommune er en stor arbeidsgiver med flere tusen ansatte, og MDG ønsker at vi som kommune skal være et forbilde for andre virksomheter. Kommunen og kommunale virksomheter kjøper varer og tjenester for store beløp, og vi vil at Bergen gjennom dette skal bidra til bærekraft i leverandørkjedene.

 

For MDG er det viktig at Bergen kommune har god økonomisk styring, og at vi sikrer bærekraft også i økonomisk forstand. Vi ønsker ansvarlig forvaltning, og at kommunen har orden i egen økonomi, med nødvendig handlingsrom til å møte fremtidige utfordringer. 

 

Bergen MDG vil:

 • at kommunens leverandører skal dokumentere tilfredsstillende arbeids- og lønnsvilkår i alle ledd av verdikjeden og ha gjennomsiktige eierskapsstrukturer
 • at kommunens leverandører skal ha miljøsertifisering, og en plan for å bli utslippsfri senest innen 2030
 • stille krav til miljøsertifiseringer som BREEAM, CEEQUAL og Svanen i prosjekter
 • at Bergen kommunes økonomi skal være 50% sirkulær innen 2030 gjennom å kreve at innkjøp skal ha en taksonomiscore på over 80%
 • prioritere innovasjon høyere i offentlige innkjøp, stille krav som gjør miljøvennlig teknologi konkurransedyktig og innføre andre stimulerende tiltak
 • innføre shoppestopp der det er mulig i kommunen
 • jobbe mot reklame i det offentlige rom
 • at kommunen og kommunale virksomheter skal videreutvikle årlige klimabudsjett og regnskap som styringsverktøy for egen virksomhet
 • at kommunen og kommunale virksomheter skal bedre sin egen ressurseffektivitet med hensyn på miljø. Dette forutsetter et felles målesystem for ressursbruk, avfallsmengder, samt utslipp av skadelige partikler og miljøgifter på tvers av virksomhetene for å nå målene. Kommunen skal være en pådriver for å etablere en felles nasjonal standard for ressursbruk
 • at kommunale virksomheter utover økonomi også skal rapportere med hensyn til overordnede mål om ivaretakelse av natur og miljø
 • at kommunen og kommunale virksomheter skal prioritere gjenbruk og stille krav om mer sirkulære produksjonsprosesser. Kompetansen på reparasjon og gjenbruk i kommunen og kommunale virksomheter må styrkes. Kommunen skal være en pådriver for fjerning av krav og reguleringer som i dag vanskeliggjør gjenbruk
 • at kommunen skal være pådriver for yrkesopplæring for mer sirkulære produksjonsprosesser
 • kartlegge hvor stor andel av inventar og utstyr som gjenbrukes ved offentlige nybygg og rehabiliteringsprosjekter
 • utrede potensialet for gjenbruk av materialer generelt og særlig i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter
 • innføre gjenbruk som hovedregel i alle prosjekter, og stille krav om at 80% av møbler og interiør skal være gjenbruk og redesign 
 • sørge for 90% sorteringsgrad på kommunens bygge- og anleggsplasser og minst 70% materialgjenvinningsgrad
 • gi gjenbruk et konkurransefortrinn i innkjøp og anskaffelser
 • redusere etterspørselen og presset på råvarer gjennom å prioritere nye innsatsfaktorer i anskaffelser, maksimere bruk av produkter og sørge for gjenbruk av biprodukter og avfall
 • at kommunen skal øke andelen fairtrade-innkjøp og beholde statusen som fairtrade-by
 • stille krav om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser, og klimabudsjett og klimaregnskap for alle nye bygg- og anleggsprosjekt
 • sette mer offensive krav til hele verdikjeden for å gjøre nye, miljøvennlige løsninger konkurransedyktige
 • utforme kontrakter slik at lokale bedrifter kan være med
 • at kommunen skal stimulere til mer sirkulære verdikjeder ved å introdusere konkrete målkrav til bruk av gjenvunne råvarer, sirkulære forretningsmodeller og tjenesteløsninger i alle offentlige anbud
 • øke eiendomsskatten med et høyt bunnfradrag for å finansiere nødvendige klima- og miljøtiltak, utjevne sosiale forskjeller, og generelt bedre tjenestetilbudet og infrastrukturen til det beste for alle byens innbyggere