En grønn skolehverdag

Barna er vår viktigste ressurs og vi vil skape et godt liv for barn og unge. Vi vil ha en skole som gir muligheter til lek, læring og utvikling, og ta mobbing, vold og rasisme på alvor. Ved å fokusere mer på ulike former for læring gjennom faglig fordypning, lek og aktiviteter og mindre målstyring legger vi grunnlaget for god læring gjennom livet. Vi vil gi pedagogene i klasserommet tillit, det er de som kjenner elevene best og vet hvilke muligheter hver enkelt elevgruppe har. Vi vil øke lærerens muligheter til å ta i bruk lokalmiljøet som en læringsarena, etablere en skolehage ved alle skolene i Bergen og fase inn et gratis plantebasert skolemåltid hver dag.

 

Undervisningen i Bergensskolen skal gi mulighet til en god digital opplæring som øker elevenes evner til å reflektere kritisk i møte med den store mengden med informasjon som er tilgjengelig i dag. Vi ønsker å satse på teknologi og maskinvare som gir anledning til vedlikehold og reparasjon.

 

Bergen MDG vil:

 • gi alle skoler mulighet til å etablere en skolehage, gi skolene tilstrekkelig hjelp til å organisere drift og bruk av skolehagene i en pedagogisk hverdag, og introdusere skolehage som et eget valgfag i skolen
 • styrke veiledning og rådgivning for valg av utdannelse på ungdomsskolen
 • satse på skolebibliotekene og flere skolebibliotekarer 
 • arbeide for å redusere bruken av lekser i Bergensskolen og for mer bruk av andre sluttvurderingsformer enn skoleeksamen
 • fremme kunnskapen om plantebasert kosthold i skolene gjennom undervisningen i mat og helse. Bergensskolene skal avvise læremateriell fra kjøttindustrien sine interesseorganisasjoner
 • prioritere de spesialpedagogiske tjenestene på skolen med tilstrekkelig bemanning og ressurser for å sikre et godt tilbud
 • at alle skoler og barnehager adopterer et område i nærmiljøet gjennom RyddeNorge
 • videreføre kommunens samarbeid med Svøm Bergen for å sikre god svømmeopplæring for elevene i Bergen
 • videreføre kommunens samarbeid med Sykkelkids, og arbeide for at flere skoler får mulighet til å få Sykkelkids på besøk
 • videreføre kommunens samarbeid med LIM-prosjektet, og arbeide for å utvide tilbudet til flere skoler
 • videreføre tilbudet med Guttas campus
 • redusere sentralstyring, kartlegging og rapportering
 • arbeide for å etablere en fast mentorordning for nyutdannede lærere ved alle skoler
 • sikre at lærere får mulighet til etter- og videreutdanning
 • starte opplæringen i begge målformer tidligere enn i dag
 • at Bergen kommune skal ha en liberal holdning til ikke-kommersielle friskoler som ønsker å etablere seg i kommunen
 • jobbe for mest mulig aktivitetsbasert læring i skolen
 • fase inn et gratis plantebasert skolemåltid hver dag og arbeide for at dette skal bli statlig finansiert
 • styrke den flerkulturelle kompetansen blant lærere og andre ansatte på skolene, ansette flere minoritetsrådgivere, og bekjempe rasisme i skolegården 
 • jobbe for en livssynsåpen grunnskole hvor alle er inkludert
 • styrke samarbeidet mellom skolehelsetjenesten, rådgivertjenesten og eksterne tjenester som for eksempel BUP og barnevern
 • gi flere ressurser til elev- og mobbeombudet og utvide dette til grunnskolen
 • gi skolene mulighet til å øke elevenes digitale kompetanse
 • sikre gjenbruk og reparasjon av teknologi og maskinvare i skolen
 • skoler i Bergen kommune skal være mobilfrie
 • gi lærerne mulighet til kompetanseheving i bruk av digital teknologi
 • sikre elevene tilgang på digitale ressurser i skolen
 • at elevene ikke skal ha opplæring på skjerm før 4. klasse, utover det som er nødvendig for å utvikle digitale ferdigheter
 • at SFO i større grad skal være en arena for lek, sosialt samvær og fysisk og kulturell utfoldelse
 • sikre tilstrekkelig bemanning på SFO, slik at kommunens krav til skolefritidsordningen kan ivaretas
 • at familier med lav inntekt får gratis eller sterkt reduserte satser på SFO
 • gi skolene rom til å ansette flere miljøarbeidere
 • innføre forsøksordning med elevmegling i ungdomsskolen for håndtering av konflikter og mobbing
 • jobbe for universelt utformede skoler, både når det gjelder bygg, læringsmiljø og pedagogikk