En gøyere og mer inkluderende by

Vi er garantisten for en bedre by for klimaet, naturen, barna og sårbare grupper. Vi vil ha en by der alle mennesker uansett funksjonsvariasjon har mulighet til å bruke hele byen. Vi vil at det offentlige skal investere mer i gode møteplasser, som grobunn for sosialt fellesskap. Det innebærer blant annet å bygge flere lekeplasser og parker og få mer plass til lek og folkeliv i alle bydeler. Vi vil også sette opp flere drikkefontener og offentlige toalett rundt i byen, og åpne for mer skillingsbollestemning og folkeliv i byen. Slik gjør vi Bergen gøyere, bedre og mer inkluderende!

 

Bergen MDG vil:

 • få på plass en permanent sentrumslekeplass utenfor Rådhuset, og etablere flere lekeplasser i Bergen sentrum og bydelene
 • at industri- og havneområdene på Dokken, Bontelabo og Laksevåg skal omreguleres til bolig- og næringsareal. Vi vil utvikle Solheimsviken, Marineholmen, Laksevåg sjøfront og Dokken som en sammenhengende havnepromenade for å sikre bergensernes tilgang til byfjorden
 • at Dokken skal fylles med midlertidige aktiviteter og installasjoner når godstrafikken flytter fram til mer permanente utbygginger, som for eksempel kulturarrangementer, offentlige byrom, lekeplasser, utstillinger fra studenter og liknende
 • at det i planene for transformasjonen av Dokken skal planlegges for en stor ny sentrumspark 
 • slutte å ta betalt for utleie av kommunal grunn og erstatte dette med et regelverk som favoriserer ikke-kommersiell aktivitet og aktivitet som gir et mer inkluderende og mangfoldig byliv
 • lage en plan for å sikre universell utforming av byens parker og grøntområder uten at det går på bekostning av viktige naturverdier
 • legge til rette for lek, trening og aktivitet for mennesker i alle aldersgrupper og funksjonsvariasjoner i parker og grøntareal
 • etablere permanente offentlige toaletter i flere av byens parker, som for eksempel Nordnesparken og Nygårdsparken
 • etablere flere offentlig tilgjengelige vannfontener 
 • la kunststudenter og skoleelever utsmykke byens bosspann 
 • at alle innbyggere skal kunne nå et større grøntområde på 10 minutter ved gange, sykkel eller kollektiv fra sitt boområde
 • sikre enklere tilgang til fots, på sykkel og kollektivtransport til flere av byens naturområder og badeplasser
 • sikre allmenn tilgjengelighet til fjorden gjennom å lage havnepromenader til glede for alle innbyggerne i byen og stille krav til allmenn tilgang i sjønære plan- og byggesaker
 • endre delegasjonsreglementet slik at kun prinsipielt viktige klagesaker behandles av bystyreorganer
 • tilrettelegge for bedre badeplasser både i ferskvann og ved sjøen
 • tilrettelegge for vinterbading gjennom å åpne for flere badstuer ved offentlige badeplasser
 • opprette bystrand i Kirkebukten i Laksevåg
 • støtte initiativer for å tilgjengeliggjøre sjøen, for eksempel utleie av kajakker
 • åpne kanalen mellom Store og Lille Lungegårdsvann og skape en sammenhengende blågrønn kanal langs hele aksen fra Festplassen til Nygårdstangen
 • åpne opp vannveien mellom Kristianborgvannet og Nordåsvannet ved bygging av ny sykkelvei i området
 • gjøre flere gater bilfrie og bruke frigjort areal til gågater, gatetun, urban dyrking, trær, sykkelveier, trygge sykkelparkeringer og lekeplasser 
 • jobbe for at ubenyttede tomter opparbeides til «pocket parks» i påvente av utvikling
 • sette i gang en målrettet satsing på trær i hele byen, med mål om 1000 flere trær i Bergenhus bydel innen 2027 og følge opp med ambisiøse planer for alle bydeler
 • revitalisere Torget ved å stille strengere krav til estetikk på utsalg og sørge for at Fisketorget blir attraktivt også for bergensere
 • åpne for uteservering i Neumannsgate
 • beholde regelen om tre meters bredde på fortau ved uteservering i travle soner i sentrum, men åpne for ned til to meters bredde i gater i bydelene og gater med få gående i sentrum. Det skal fortsatt være mulig å komme forbi med minst to barnevogner/rullestoler i bredden
 • sikre tydelige barrierer rundt uteservering slik at det er mulig å orientere seg med mobilitetsstokk
 • sikre flere åpne soner der man vet man kan bevege seg uten hinder
 • sørge for alternativer til trappetrinn i bysentrum. Trappetrinn bør merkes med kontrastfarge av hensyn til svaksynte
 • jobbe for å redusere trafikken over Danmarksplass kraftig og etablere en bulevard med bytrær