En bedre by for alle som går og sykler

Bergen har for lenge blitt bygget på bilens premisser. Det har ført til helseskadelig luft, få og dårlige sykkelveier, lange bilkøer og et for dårlig kollektivtilbud. Vi ønsker oss en by på menneskenes premisser, og prioritere gående og syklende framfor biler og asfalt. Vi vil blant annet gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i hele byen, spesielt langs skoleveiene, og sette ned fartsgrensen i og rundt alle bydelssentrene, skoler og boligområder. Slik blir gatene tryggere for både barn og voksne. På sikt ønsker vi at Bergen skal bli en 10-minuttersby, der de vanligste dagligdagse gjøremål og målpunkt, som matbutikk, barnehage, skole og jobb, er tilgjengelig innenfor 10 minutters gange.

 

Bergen MDG vil:

 • omdisponere veiareal til sykkel og gange
 • prioritere utbygging og lokalisering av tjenestetilbud i senterområder i bydelene slik at det blir enklere for folk å gå og sykle i hverdagen
 • ha fartsgrense på 30 km/t i sentrum, i og rundt alle bydelssentrene og boligområder, og jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å få mulighet til å sette ned farten til 20 km/t
 • gjøre Nygårdshøyden bilfri og lage gode sykkelveier der det i dag står parkerte biler
 • stenge Torget og Bryggen for biler i sommermånedene og gjøre Torget og Bryggen bilfri når Fløyfjellstunnelen oppgraderes
 • gjøre det enklere å stenge gater for biltrafikk i perioder for arrangementer
 • sikre flere trygge fortau, flere snarveier og øke prioriteringen av fotgjengere i overganger og i kryss
 • doble tiden med grønt lys for fotgjengere ved de mest trafikkerte fotgjengerovergangene, som over Fjøsangerveien ved bensinstasjonen i Fabrikkgaten og ved bystasjonen
 • ha elektrisk lysregulering ved overgangsfelt kombinert med lyd der det er hensiktsmessig
 • sørge for flere og bedre ledelinjer for svaksynte i byrommene, særlig ved offentlige bygg og ved kollektivholdeplasser og terminaler
 • gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i hele byen, spesielt langs skoleveiene, med blant annet fartshumper, innsnevringer, utvidelse av fortau og redusert fart
 • prioritere snø- og isrydding på gang- og sykkelveier og for kollektivtrafikk
 • opprette et eget sykkelkontor sammen med Statens vegvesen, Vestland fylkeskommune og på tvers av fagmiljøene i kommunen for å få fortgang i sykkeltilretteleggingen 
 • rigge kommunen til å bli bedre på midlertidige gange- og sykkeltiltak
 • sikre rask utbygging av ny sykkelinfrastruktur i et finmasket nett innenfra og ut i alle bydelssentrene og gode, høystandards sykkelveier mellom alle bydelene
 • øke perioden med grønt lys for syklister der det er mulig, samt innføre pilotprosjekt med utprøving av å la syklister sykle til høyre på rødt lys eller at syklister kan behandle røde lys som stoppskilt (“Idaho stop”)
 • gjøre det enklere for kommunalt ansatte å sykle til jobb, ved å stille strenge krav til garderobefasiliteter og sykkelparkering i nybygg, og oppgradere eksisterende kommunale bygg
 • jobbe opp mot statlige myndigheter for å sikre økte bevilgninger til sykkelvei- og gangeprosjekter
 • tilrettelegge for sykkel i blandet trafikk gjennom å prioritere fartsdempende tiltak som innsnevringer, beplantning og sperring for gjennomkjøring
 • utvide bysykkelordningen til alle bydeler
 • innføre elektrisk bysykkelordning
 • videreføre støtteordninger for elsykler, lastesykler og el-lastesykler, både for privatpersoner og næringsdrivende
 • sikre streng regulering av utleie av små elektriske kjøretøy. Det skal fortsatt være mulig å leie el-sparkesykler og liknende, men i områder med mange gående skal det innføres saktekjøringssoner eller forbudssoner og parkeringssoner slik at det oppleves trygt å gå på fortau og gangveier. Det bør også opprettes parkeringssoner ved kollektivknutepunkt. I områder med god sykkeltilrettelegging vil vi vurdere å innføre forbudssoner på fortau både for sykler og små elektriske kjøretøy
 • se på muligheten til å bruke automatisk veikamera (ATK) for å håndheve bestemmelser for motorvogn, ikke kun låst til fartsgrenser