Bergensmål 9: En fremtidsretter infrastruktur

Kloke investeringer i transport, bygg og energi er helt avgjørende for å skape en bærekraftig
utvikling av Bergen.

Redusere trafikk og forurensning
Bergensdalen er til tider sterkt plaget av støy og forurensning fra biltrafikken. Vi vil redusere deler av trafikken ved å arbeide for å forlenge Fløyfjellstunnelen til Fjøsanger og omgjøre Fjøsangerveien til lokalvei med kollektivfelt. Vi er opptatt av å sikre prioriteringer som kan bidra til mest mulig bærekraftig utvikling. Vi vil derfor være pådrivere for å utbedre Grimesvingene i stedet for gigantinvesteringer i ny firefelts ringvei øst.

Tomgangskjøring er et problem, og vi vil få inn et forbud mot tomgangskjøring i politivedtektene.

Elbilbyen Bergen
Bergen er verdens elbilby nummer en, og en helt fossilfri bilpark er innenfor rekkevidde. Vi vil ha en kraftig opptrapping av utbygging av offentlig ladepunkter og støtteordninger for ladestasjoner i borettslag og sameier. Vi vil stille krav i reguleringsplaner om at nybygg og bygg under rehabilitering skal tilrettelegge for lading.

Parkeringsfordeler for elbiler skal opprettholdes. Faste parkeringsplasser med ladepunkter for bildelingsbiler skal rulles ut over hele byen. Nye kommunale kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy og ellers følge Miljødirektoratets forslag til drivstoff-hierarki om egnede nullutslippskjøretøy ikke er tilgjengelig.

Nullutslipp i drosjenæringen
En elektrifisert drosjenæring er bra for luftkvaliteten og kan være billigere for brukerne og redusere behov for privatbilisme. Vi vil jobbe for at Bergen kommune skal samarbeide med fylke og næringsliv for å legge til rette for alle alle drosjer er utslippsfrie innen 2025.

Flytte tungtransport fra sentrum
Bergen by har endret seg mye siden godsterminalene ble anlagt, og dette genererer i dag betydelig godstransport i sentrum. Vi vil flytte godshavnen for skip og godsterminalen for jernbane ut av sentrum så raskt som mulig. Vi vil arbeide for en hurtig utflytting av skipshavnen til Ågotnes, mens vi vil utrede videre hva som er den beste løsningen for jernbaneterminalen.

Differensierte bompenger
Bompenger er et viktig virkemiddel for å regulere trafikkmengden og minske forurensningen i utsatte områder, og vi vil videreutvikle differensiering av bompenger som tar hensyn til rushtid og forurensningsnivå. For å stimulere næringslivet til grønn transport, vil vi videreføre fritak for bompenger for tunge kjøretøy som går på elektrisitet og alle hydrogenkjøretøy fram til 2025.

Bedre finansiering av samferdsel
Bompenger er ikke den ideelle måten å finansiere utbygging av kollektivtilbud og nødvendige veier. De Grønne vil at staten i langt større grad skal ta økonomisk ansvar for dette. Vi vil støtte overgang til veiprising i stedet for bompenger, og vi vil jobbe for at det blir en mer rettferdig fordeling av samferdselsmidlene, det vil komme Bergen og Vestlandet til gode.

Grønn og effektiv bylogistikk
Når privatbilismen reduseres, øker fremkommeligheten for alle, inkludert nyttetransporten som slipper å stampe i kø. Vi vil være pådrivere for lette og bytilpassede transportløsninger, som omlastingsterminaler for “last mile”-transport av gods og stimulere til og støtte varetransport med lastesykler.

Bedre kollektivtilbud
Et godt og effektivt kollektivtilbud er en forutsetning for en grønnere by. Derfor vil vi la en større del av bompengene gå til kollektivtilbud og sykkelveier og gjennomføre tiltak som gir kollektivtrafikk prioritet, for eksempel flere sambruks- og kollektivfelt og lysprioritering av kollektivtrafikk.

For å få bedre samordning mellom areal- og transportplanlegging, vil vi sikre at Bergen kommune får større innflytelse over kollektivtrafikken enten ved å gå inn i et felles driftsselskap med Vestland fylkeskommune eller søke regjeringen om å på ny få overta driften av kollektivtrafikken.

Bedre busstilbud i Åsane
Utbyggingen og utviklingen av Åsane bydel har skjedd uten gode overordnede planer. Det har blant annet ført til at innbyggerne i stor grad er avhengig av privatbil. Vi vil prioritere å arbeide for bedre kollektivtilbud til alle deler av Åsane, dette gjelder særlig områdene i Åsane nord.

Bane og båt
Bybanen er viktig for Bergen, og vi vil utrede forlengelse av bybanen fra Oasen/Spelhaugen videre til Loddefjord, Storavatnet terminal, Laksevåg, Dokken og Bergen sentrum.

Sjøen ligger der som en vedlikeholdsfri vei, og vi vil utrede utslippsfrie lokale båtruter og båttaxi som kan avlaste veitrafikken. Vi vil stille krav til at det legges til rette for ilandstigning og lademuligheter for mindre transportbåter i alle større utbyggingsprosjekter langs sjøen.

Å få realisert jernbane og trygg vei mellom Arna og Voss er vårt viktigste samferdselsprosjekt utover kommunegrensen.

Hindre byspredning
De senere tiårs byspredning har ført til økt transportbehov og økte utslipp. For å motvirke dette, vil vi videreføre og utvikle areal- og transportsamarbeidet med kommunene rundt Bergen. Vi vil avvise etablering av nye bilbaserte kjøpesentre og utvidelse av de eksisterende.

Fra eie til leie
Bil er nødvendig for mange, men ikke alle trenger å eie sin egen bil. Vi vil derfor ha en offensiv satsing for å fremme bildeling og samkjøring og etablere flere dedikerte parkeringsplasser for bildeleordninger.

Digital kommune
Den digitale utviklingen gir uante muligheter for brukervennlige og effektive kommunale tjenester og styrking av åpenhet og deltakelse. Vi vil modernisere Bergen kommunes digitale tjenester med fokus på å gjøre hverdagen lettere for brukerne og ivareta sikkerheten til alle innbyggernes opplysninger. Der det er hensiktsmessig, ønsker vi at det brukes fri programvare og åpne lisenser.