Bergensmål 7: Bergen for de myke trafikantene

Bergen har i alt for mange år blitt bygd på bilens premisser. Det har ført til helseskadelig luft, få og dårlige sykkelveier, lange bilkøer og et for dårlig kollektivtilbud.

Gåbyen Bergen
Fotgjengerne blir ofte glemt i byplanleggingen selv om det å gå er bra for folkehelsa, miljøet og bylivet. Vi ønsker å etablere et eget gå-prosjekt som skal bidra til trygge fortau, flere snarveier og prioritering av fotgjengere i overganger og kryss. Fotgjengere skal prioriteres foran andre trafikantgrupper, og vi vil prioritere utbygging og lokalisering av tjenestetilbud som gjør det enklere for folk å gå i hverdagen.

Aktivitet i gatene og regnkorridorer
Bergen er en regnby, og for å gjøre det mer attraktivt å bruke sentrum, vil vi jobbe for at stadig flere fortau og andre fellesarealer i byen har overbygg for å ha flere regnkorridorer. Vi vil tilby arealer hvor kreativiteten kan blomstre og nye aktivitetsideer kan testes ut.

Grønn trivselssone i sentrum
Bergen sentrum skal omgjøres til en grønn trivselssone der menneskene skal prioriteres fremfor bilene. Den grønne sonen strekker seg fra Bystasjonen i sør til Den Nationale Scene i nord, fra Bryggen i øst til Vaskerelven i vest. Utenom traséene for kollektivtrafikken, er det gående, syklende og folkelivet som med ulike aktiviteter eier gatene.
Hele den grønne sonen er fri for biler, unntatt helt nødvendig nyttetransport og transportmidler for personer med nedsatt funksjonsevne. Alle de eksisterende parkeringshusene ligger i kanten av den grønne sonen for de som har behov for bil, og er fortsatt tilgjengelige for parkering.

Bilfritt Torget og Bryggen
Torget og Bryggen skal bli byens mest attraktive gater for gående og syklende. De Grønne vil derfor gjøre disse sentrumsområdene fri for veitrafikk. Det gjør vi ved å la bybanen gå i tunnel i fjellet med kort gangavstand til Bryggen. Om det er nødvendig, vil vi bygge bymiljøtunnelen for å frigjøre områdene fra trafikk. Vi vil umiddelbart sette i verk tiltak for å fjerne mest mulig av den unødvendige biltrafikken over Torget og Bryggen med unntak for kollektivtrafikk, utrykningskjøretøyer og nødvendig varetransport.

Når bybanen fra sentrum til Sandviken er bygget, skal Torget og Bryggen omgjøres til soner som er frigjort fra veitrafikk slik som Torgallmenningen. De Grønne vil støtte bybanetrase over Bryggen om vi ikke får flertall for å legge den i tunnel. For De Grønne er det da viktig å sikre mest mulig av de gjenværende arealene til trivelige oppholdsareal.

Lavere fartsgrenser
For å sikre mindre veistøv, mindre støy og tryggere forhold for fotgjengere og syklister, vil De Grønne sette ned fartsgrensen til 30 km/t i sentrum og sentrumsnære områder. Dette gjelder også bydelssentrene.

Sykkelbyen Bergen
Bergen havner helt nede på 23. plass i rangeringen av sykkelbyene i Norge. Vi vil styrke sykkelkontoret slik at vi kan få en rask utbygging av sykkelveier og, om nødvendig, midlertidige strakstiltak for å få trygge sykkelveier gjennom sentrum og til og fra bydelene.

Snø- og isrydding skal prioriteres like høyt på gang- og sykkelveier som på bilveiene, og vi vil sørge for en helårs og forbedret bysykkelordning.

Elsykler kan gjøre det mer attraktivt for flere å bytte ut bilen mot sykkel i hverdagen. Vi vil bidra til dette ved å etablere støtteordninger, blant annet til næringsdrivende som går over til transportsykler.

Trygge skoleveier
Barn er utsatt i trafikken, og vi vil arbeide for en tryggere skolevei for alle ved å etablere bilfrie hjertesoner rundt skolene i Bergen. Andre viktige tiltak er å sette ned fartsgrensene i gatene og andre trafikksikkerhetstiltak. Gode gang- og sykkelveier gir også tryggere skolevei.

Aldri mer helsefarlig luft i Bergen
Alle skal kunne puste ren og trygg luft. Privatbilen er den største kilden til luftforurensning, og årtier med bilbasert byutvikling har ført til at Bergen stadig opplever helseskadelig luft vinterstid. Ny forskning belyser stadig temaet i større grad, og alvorlighetsgraden er muligens høyere enn tidligere antatt knyttet til flere sykdomsgrupper.

I dag har mange av de områdene med dårligst og helsefarlig luft også høyest barnefattigdom. Befolkningens trafikksikkerhet, helse- og livskvalitet og planetens bærekraft må veie tyngre enn bilisters frihet. Det viktigste tiltaket er å fortsette å prioritere gange, sykkel og kollektivtransport. Vi vil også innføre miljøfartsgrense på flere veier og bygge ut landstrøm i havnen.