Bergensmål 6: Ta vare på dyr, luft, land og vann

Menneskehetens aktiviteter avgjør nå planetens fremtid og vi er i ferd med å miste for mye av naturmangfoldet. Uten naturmangfold risikere vi å miste alt. Hensynet til det biologiske mangfoldet skal veie tyngst når avgjørelser skal tas. Slik må det være. Bergen skal ikke bare være en god by for menneskene, en grønn Bergen by skal verne om naturen og ta vare på livet på jorden og i vannet.

Byens lunger
Natur og grøntområder er viktig for livskvalitet og helse for bergenserne. Vi vil bevare og restaurere Bergens friluftsområder og styrke vernet av byfjellene. Vi vil unngå flere midlertidige bygg i byens parker og grøntområder.

Ta hånd om overvannet
Klimaendringer vil gi mer ekstremvær, og overvann er et økende problem som det blir stadig viktigere å hindre. Vi vil gjennomføre pilotprosjekter for åpen overvanns-håndtering med regnbed eller andre løsninger i gater og byrom. Asfalt gir mer overvann, og der det er mulig, vil vi fjerne asfalt og erstatte det med parker og grønne korridorer.

Vannbyen Bergen
Vassdragene er viktige både for rekreasjon og som mottakere av stadig økende nedbør. Vi vil jobbe for at de har mest mulig åpne løp til glede for mennesker og dyr. Haukåsvassdraget er viktig for å bevare rødlista arter og må få større vern enn i dag. En kanal mellom Store og Lille Lungegårdsvann bør etableres som en del av et byutviklingsprosjekt i vannbyen Bergen.

Bevare matjorda
Matjord er stadig under press fra ulike utbyggingsprosjekter, og jordvern vil alltid ha høy prioritet. Vi vil ikke støtte nedbygging av matjord, og vi vil hjelpe de som tar i bruk jord som har ligget brakk. Er bygging på matjord unngåelig, skal matjorden flyttes slik at tilsvarende areal vinnes tilbake annet sted. Utmarka og kulturlandskapet er også viktig for å sikre et rikt biologisk mangfold.

Ta vare på kattene
Svært mange bergensere skaffer seg katt. Men ikke alle tar på alvor det ansvaret som ligger i det. Resultatet blir hjemløse katter og uønskede kattunger. Vi ønsker derfor å legge bedre til rette for sterilisering/kastrering og ID-merking av katter gjennom opplysningskampanjer og subsidiering.

Dyr i naturen
Dyr hører hjemme i naturen, og det er et mål å la dem få følge sitt naturlige instinkt i størst mulig grad. Vi vil derfor fremme økt bruk av beite for husdyr og etablere flere sentrumsnære hunde-lufteparker. Vi vil gå mot utleie av kommunal grunn til sirkus med dyr.

Regulere duebestanden
Byduene er til både glede og sjenanse. Til tross for at mange mater duer, har mange av disse fuglene dårlige kår. Vi vil etablere duetårn på utvalgte steder der det blir mulig å begrense bestanden ved å fjerne egg. Duetårn vil også styrke velferden gjennom systematisk mating.

Støtte hjelperne
Det er mange frivillige som utrettelig arbeider for dyrevern i byen vår. Vi vil legge til rette for at disse dyrevennene kan fortsette og videreutvikle dette viktige arbeidet.

Fjerne giften
Vi vil styrke arbeidet med fjerning av giftige masser både i sjø og jordsmonn, for eksempel i Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og på Slettebakken. Vi vil benytte nasjonale støtteordninger og jobbe for statlig støtte til større prosjekter.