Bergensmål 3: God helse og livskvalitet for alle bergensere

Det er helse i alt vi gjør, derfor skjer den viktigste helsepolitikken på alle andre områder enn i helsebudsjettet. Veien til god helse og livskvalitet går gjennom å se de tette forbindelsene mellom kropp, sinn og samfunn. Et grønt Bergen er et godt samfunn for alle: For friske og raske og med tilrettelegging og universell utforming slik at vi kan leve godt som bergensere i alle livets faser uansett funksjonsevne.

Lyttepost for brukere av kommunale helsetjenester
Utviklingen av helsetjenesten må bygge på de erfaringene pasienter og pårørende har. Jevnlige brukerundersøkelser er derfor helt nødvendig.

I tillegg vil De Grønne etablere et lavterskeltilbud for å gi tilbakemeldinger om de tjenestene kommunen gir etter modell av “Lytteposten” ved Haukeland universitetssjukehus. Målet er at dette på sikt kan utvides også til andre tjenesteområder.

God alderdom
Å bli gammel er ikke det samme som å bli syk og pleietrengende. Men noen av oss har behov for kommunal hjelp, og de skal få et godt, individuelt tilpasset tilbud.

Grønn politikk handler om å ha tillit til fagfolk, og vi vil gi de ansatte helse- og omsorgssektoren rom for å gjøre individuelle vurderinger av hjelpebehov og tidsbruk fra dag til dag. Vi vil stå på for å øke bemanningen på sykehjem.

Mange eldre sløves ned av medisiner, og vi vil sette i verk tiltak for å hindre overbehandling og unødvendig medisinbruk. Etterutdanning for kompetent og god bemanning er viktige stikkord.

En bedre fastlegeordning for pasientene og legene
Norge opplever en fastlegekrise og den rammer også Bergen ved at det blir stadig vanskeligere å rekruttere nye fastleger i Bergen. Vi vil legge til rette for gode ordninger for leger i etableringsfasen og utvide forsøksordninger som ALIS Vest, en ordning som gir nye forutsigbare rammer gjennom faste jobber og gode utdanningsløp.

Hjelp når du trenger det
Ikke alle søker helsehjelp når de trenger det. Vi vil tilby gratis fastlege og legevakt for unge 16-21 år, rusmisbrukere og alvorlig psykisk syke. Vi vil sikre god oppfølging gjennom tettere samarbeid mellom fastlegene og alle kommunale helse- og omsorgstjenester.

Bergensere venter unødvendig lenge i kø på legevakten. Vi vil at Bergen legevakt innfører telefonisk eller digital konsultasjon før oppmøte på legevakten etter modell fra praksisen i andre byer i landet.

Livsglede for alle
God livskvalitet er bra for folkehelsen, og felles opplevelser på tvers av generasjoner er en kilde til livskvalitet. Vi vil utvide ordningene med samarbeid mellom barnehager, skoler og sykehjem, gjerne etter konseptet “Livsglede for eldre”.

Vi vil legge til rette for sang, musikk og kontakt med dyr på alle sykehjem og jobbe for å gi alle eldre og pleietrengende som ønsker det, en tur ut i naturen minst en gang i uka.

Musikk som medisin
Musikkterapi viser seg å ha god effekt på mange lidelser. Vi ønsker å videreutvikle musikkterapi som del av et helhetlig behandlingsforløp innen eldreomsorgen, psykisk helse og rusomsorgen.

Forebyggende fritid
Fritidsklubber for ungdom er viktige lavterskeltilbud som kan bidra til mindre ensomhet og utenforskap. Vi vil derfor gjenåpne flere fritidsklubber og samarbeide med frivillige organisasjoner for å sikre et variert og omfattende tilbud.

Livsmestring
Vi vil opprette flere lavterskeltilbud med psykolog for å gi tidlig hjelp til bergensere som sliter med psykiske lidelser. Tidlig oppfølging er viktig, vi vil derfor styrke helsestasjonene og utvide tilbudet med helsestasjon for ungdom. SHOT-undersøkelsen for studenter viser at 1 av 5 sliter
med alvorlige psykiske plager, og vi vil derfor samarbeide med Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) for å styrke det psykiske helsetilbudet til studenter.

Vi vil sørge for at kommunen har et reelt tilbud for avlastning til småbarnsfamilier som opplever kortvarige kriser, og opprette et avlastningstilbud for aleneforeldre som kan brukes til barnevakt
etter Rødhette-modellen i Oslo.

Frisklivssentralene
Vi ønsker å utvide tilbudene og hvem som får tilbud på risklivssentralene, slik at de blir mer tilgjengelige og når ut til flere i Bergen.

Rusomsorg med menneskeverd i sentrum
Rusavhengige skal tilbys omsorg og helsehjelp. Vi vil opprette Strax-hus/MO-sentre i flere bydeler og legge til rette for helsehjelp for fysiske sykdommer i tilknytning til disse møtestedene. Vi ønsker å styrke ettervernet for rusavhengige, blant annet ved å bygge overgangsboliger til å unngå at de blir skrevet ut til hospits etter behandling.Vi vil ha gratis langtidsvirkende prevensjon til ruspasienter og sørge for god informasjon om rusmisbruk og graviditet.

LAR-systemet bør være lettere tilgjengelig for de som ønsker det og leger må få bruke sitt faglige skjønn til å medisinere og substitusjonsbehandle. Vi vil utvide sprøyterommet og åpne for røykerom, og gå inn for medisinsk utdeling av heroin til de aller mest utsatte ruspasientene.