Bergensmål 14: Naturen som kilde til livskvalitet

Bergen har en svært variert natur med mektige byfjell, trolske skoger, vakre parker, stille ferskvann, buldrende elver, vakre svaberg og glitrende fjordarmer. For mange bergensere er nærheten til
naturen viktig for livskvalitet og helse.

Natur for alle
Alle bergensere skal ha tilgang på grøntarealer i sitt nærmiljø. Vi vil derfor prioritere grønne lunger fremfor asfalt. Ved nybygging skal det alltid være klar en grønn lunge i prosjektet når beboerne flytter inn. Busker og trær, leke- og aktivitetsapparater og grønn tumleplass skal gi varierte muligheter for alle.

Bergen har mange godt tilrettelagte stier i byfjellene. Vi vil styrke vernet av byfjellene og sikre vedlikehold av ferdselsårene.

Bergen – den spiselige byen
Vi vil utvikle beplantningsplaner som inneholder nyttevekster som urter, frukttrær og bærbusker. Vi vil støtte og legge til rette for dyrking på tak og andre mulige steder. Vi vil støtte og utvikle biologisk mangfold i grøntarealene i byen vår via beplantningsplanene og sikre bie- og humlevennlige planter.

Vern om det opprinnelige
Enkelte planter og trær som er innført i Bergensnaturen viser seg å bli en trussel mot det naturlige mangfoldet. Vi vil bekjempe svartelistede arter som for eksempel parkslirekne, kjempebjørnekjeks, pilemispel og sitkagran. Vi vil legge til rette for firma som vil opprette et anlegg for destruering av spor etter fremmede arter i jordmasser.

Biologisk mangfold i bynaturen
Grønne korridorer med gress, blomster og trær renser lufta samtidig som det gir gode levevilkår for fugler, humler, pinnsvin og andre levende skapninger som er en del av levende natur. Biologisk mangfold skal støttes og utvikles i Bergens grøntområder. Vi vil defor utvikle mangfoldige beplantningsplaner for byens grønne områder med mål om 30.000 nye nyttevekster som frukttrær og bærbusker og bie- og humlevennlige planter.

Åpent rennende vann er en forutsetning for dyrelivet i Bergen. Med utgangspunkt i elvene og parkene er målet sammenhengende blågrønne korridorer fra fjorden til byfjellene for å sikre biologisk mangfold.

Vi skal hindre unødvendig kantslått for å bevare økologisk viktige pollinerende insekter, bekjempe forbudte fremmede arter og utrede hvordan utelys kan utformes for å ivareta hensyn til det biologiske mangfoldet.