Bergensmål 13: Fossilfri by

Klimakrisen kjenner ingen landegrenser. Bergen er en del av verden, og vår politikk skal være i tråd med internasjonale avtaler som Parisavtalen.

Nullutslippsby
Vi skal ikke kompromisse på klimatiltak. Vi vil prioritere utslippstiltak i alle sektorer, og balanse i klimabudsjettet er like viktig som i økonomibudsjettet. Det vil kreve tøffe tiltak, vanskelige prioriteringer, subsidier, forskning og utvikling. Vår visjon er Bergen som nullutslippsby før 2030.

Bærekraftig byggenæring
Bygg og anlegg står for en stor andel av klimagassutslipp. Vi ønsker å stille krav til fossilfri anleggsdrift i kommunal regi og utarbeide en strategi for å få private aktører til å følge etter. Vi vil også prioritere andre byggematerialer enn betong der det er mulig, og arbeide for større gjenbruk av byggematerialer.

Lokal energiproduksjon
Målet må være at flest mulig hus produserer sin egen energi. Selv i regnbyen Bergen er det et stort potensiale for solenergi, og alle kommunale nybygg bør ha solcelleanlegg. Sammen med bygging av plusshus og reduksjon av energiforbruket, vil dette være viktige klimatiltak. Kommunen må stille strengere klimakrav til private utbyggere.

Bærekraftig turisme
Fly etterlater store klima- og miljøavtrykk, og vi vil si nei til en ekstra rullebane på Flesland. Bergen skal satse på grønn mobilitet for turister, det vil si sykkel og gange i stedet for busser i så stor grad som mulig, og vi vil stille krav om nullutslippsbusser. Vi vil utarbeide en strategi i samarbeid med andre kommuner for å fremme lokal turisme som alternativ til klimabelastende flyreiser.

Mennesker, ikke cruiseskip
Cruiseturisme har et ekstremt klimafotavtrykk, med fire ganger så høye co2-utslipp som fly per passasjerkilometer. Landstrøm og krav om gass- eller el-drift i kystnære farvann vil gjøre lite for denne statistikken når cruiseskipene slår maskinene over på tungolje i åpent farvann. I stedet for å la cruiseskipene bruke noen av byens mest attraktive områder og blokkere utsikten mot byfjorden, vil vi si nei til cruiseskip og omgjøre havnene til trivelige boligområder med promenade langs kaikantene.

Grønn strategi for miljø og klima
Bergen kommune har vedtatt en Grønn strategi. Vi ønsker en revisjon av Grønn strategi for å gjøre den mer konkret, forpliktende og slagkraftig. Vi vil få fart på gjennomføringen med en tidsplan, flere konkrete tiltak, økte midler og en årlig handlingsplan som utarbeides og vedtas som en del av den årlige budsjettprosessen. Grønn strategi skal være overordnet alle planer og vedtak som gjøres. Gjennom økt miljøsertifisering av egne virksomheter, skal alle ansatte involveres i klima- og miljøarbeidet. Kommunen skal også søke å engasjere flest mulig innbyggere i klimadugnaden gjennom konkrete tips og kreativ kommunikasjon.