Bergensmål 11: Trygge og gode lokalmiljø

Bergen skal være byen med gode nabolag skapt av et levende lokaldemokrati og en grønn byutvikling. Vi ønsker at tilbudene til folk skal være nære, det vil si at man skal kunne handle nær der man bor, at barnehagene er nære og at fritidstilbudene er nære.

Bomiljøer med plass til alle
Vi vil ha bydeler med varierte boformer. Vi vil legge til rette for seniorkollektiver, demenslandsbyer og andre ulike målgrupper, og også boformer som blander unge og eldre, familier og enslige. Vi ønsker varierte nabolag, og vil sette krav om større variasjon i størrelsen på leilighetene, både blant kommunale utleieboliger og i private nybygg.

Alder ingen hindring
Kontakt mellom generasjonene er et viktig element i gode lokalmiljø. Ved å bygge skoler, barnehager, sykehjem og eldresenter i nærheten av hverandre, blir det naturlig med tett samarbeid og sosiale fellesskap på tvers av generasjonene.

Omgivelsene påvirker oss
Omgivelsene påvirker livene våre, og vi mener det må legges større vekt på det estetiske og arkitektoniske i utbyggingssaker. Grønn byutvikling betyr å bygge komplette bydeler med jobb, bolig og serviceinstitusjoner for hele livsløpet. Gode møteplasser gir grobunn for et godt sosialt fellesskap, og skal prioriteres i all utbygging.Vi vil ha mye mer beplantning i byområdene.

Godt naboskap
Bevegelsen Bærekraftige liv har vist kraften i å starte det grønne skiftet i lokale fellesskap. Vi vil støtte lokale koordinatorer i alle bydeler for å bidra i nærmiljøtiltak på grasrotplan. Skoler og andre offentlige bygninger skal være åpne for bruk av lokalmiljøet.

Aktivitet i alle aldre
Vi leker for lite, både voksne og barn. Vi vil legge til rette for lek og aktivitet for alle aldersgrupper i parker og grøntarealer ved ulike typer apparater og innretninger som kan gi lek, trening og glede for flest mulig. Vi ønsker å få på plass flere større lekeplasser for barn i sentrum, gjerne etter modell fra den på Fløyen. Vi ønsker at tilbud som servicelinjene utvides, gjerne etter eksempel fra de rosa bussene i Oslo som henter eldre i hjemmene og frakter dem til aktiviteter.

Hurra for frivilligheten
Bergens frivilligsentraler kan bli navet for frivillig sektor, igangsetter av lokale initiativer og møteplass på tvers av generasjoner. Frivilligsentralene bør disponere lokaler til utlån til bruk for både etablert organisasjonsliv og uorganiserte initiativer, og det skal tilbys en bredde av funksjoner i utlånslokalene. De Grønne vil øke støtten til frivillige, både enkeltpersoner og organisasjoner, som vil sette i gang fysiske miljøtiltak i nærmiljøene.