Bergensmål 10: Ta i bruk hele Bergen

Bergen er en stor og variert kommune, både i utstrekning, geografi og befolkning. Sentrum og ytre bydeler har ulike behov og forutsetninger, og politikken må tilpasses disse forskjellene.

Nærmiljøpartiet
Det gode liv i Bergen krever gode nærmiljø og nabolag. Det er store variasjoner mellom de ulike bydelene, og vi vil ta vare på bygg som gir områdene karakter og bygge videre på de særpregene som er viktige for å bevare identitet og fellesskap.

Medmenneskelighet og frivillighet
Frivillige er en viktig ressurs på mange områder i samfunnet, og frivillig arbeid kan gi økt livsglede til både den frivillige og den som får hjelp. Vi vil utvide ordningene matvenn, sykkelvenn og andre liknende ordninger for eldre og pleietrengende, og vi vil bygge ut kommunens egen frivilligtjeneste i samarbeid med de ideelle organisasjonene.

Stimulere til mangfold
Enkelte bydeler mangler funksjoner og tilbud som er viktige for et godt lokalsamfunn. Vi vil stimulere til etablering av næringsliv og servicetilbud i tråd med behov og potensiale.

Lokal forankring
Kommunale planprosesser kan være vanskelig tilgjengelig for mange. Vi vil at reguleringsplaner, byggeplaner og konsekvensene av disse skal gjøres tilgjengelig på en slik måte at innbyggerne i de aktuelle lokalmiljøene får mulighet til å sette seg inn i planene.

Åpne mot fjorden
Byfjorden er en fantastisk del av Bergen. Vi ønsker at menneskene i byen i størst mulig grad skal ha tilgang til fjorden og ikke stenges ute av industri og lagerbygninger. Vi ønsker derfor at industri- og havneområdene på Dokken og Laksevåg skal omreguleres til boliger. Utbyggingen må skje på en måte som sikrer allmenn tilgang til fjorden. Vi vil også jobbe for å åpne andre deler av sentrum for havnepromenader til glede for alle byens innbyggere.

Bontelabo og Skoltegrunnskaien som boligområde
Bergen trenger flere boliger i sentrum. Ved å omgjøre Bontelabo og Skoltegrunnskaien havnepromenader og boligområder får vi fjernet forurensning fra cruiseskip og skapt et attraktivt boligområde som ligger nært sentrum, bybanestopp, festningsparken/Koengen og ved sjøen. Familieboliger i dette området vil gi et mer levende sentrum.