Bergensmål 1: Bekjempe fattigdom og redusere forskjeller

Andelen fattige barn vokser og fattige barn blir ofte morgendagens fattige voksne. Problemer med skolefrafall, fremmedgjøring, sosial ulikhet og manglende integrering skyldes i stor grad dagens økonomiske strukturer. Dette kan vi ikke forholde oss passivt til og Bergen må øke trykket for å bekjempe lokal fattigdom.

Rimelige fritidsaktiviteter for barn og unge
Alle barn må gis mulighet til meningsfulle fritidsaktiviteter uavhengig av familieøkonomien. Ikke alle finner seg til rette i den organiserte idretten, og vi vil derfor støtte lag og organisasjoner som sikrer et bredere tilbud.

Mange barn mister muligheten til å delta i aktiviteter fordi utstyret er for kostbart. Vi vil lage utlånstilbud for utstyr etter biblioteksmodellen. Vi vil også stimulere og legge til rette for ordninger for å bytte, selge og kjøpe brukt utstyr.

Borgerlønn i Bergen
De Grønne vil være pådrivere for et statlig prøveprosjekt med borgerlønn. Vi vil ta initiativ til å utrede en prøveordning i Bergen hvor enkelte trygdeytelser blir erstattet av borgerlønn.

Penger til sosiale tiltak
For å finansiere de mange gode tiltak i dette programmet, vil vi se på muligheten for å øke eiendomsskatten fra 0,26 inntil 0,3 prosent.

Årlig justering av sosialsatser
Den aller svakeste økonomiske gruppen i Bergen er sosialhjelpsmottakerne. Vi vil sikre at disse ikke sakker akterut ved å ha en årlig indeksregulering av satsene.

Arbeid for de unge
Vi vil utvikle ordninger med sommerjobber for ungdom i samarbeid med lokalt næringsliv, borettslag og andre lokale institusjoner. Ungdom kan få mulighet til å utføre meningsfulle oppgaver, tjene penger og føle ansvar for eget lokalmiljø.

Studentbyen Bergen
Vi vil samarbeide med Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) for å få på plass 1000 nye studentboliger i Bergen.

Kreative boformer
Vi vil legge til rette for mer fleksible boformer som er tilpasset deling og fellesskap med flere, gjerne gjennom ikke-kommersielle boligbyggelag.Nye soner i reguleringsplaner skal gi rom og muligheter for innovative selvbyggerprosjekter.

Vi vil utrede muligheten for en tredje boligsektor med tilbud til dem som har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Vi ønsker en en finansieringsmodell for investering i egen bolig med egeninnsats og vi vil legge til rette for ikke-kommersielle boligstiftelser gjennom å feste bort
tomter på gunstige vilkår.