Bergen, en by for verden

Klima- og miljøutfordringene stopper ikke ved kommune- eller landegrensene. Vi vil at Bergen skal være pådriver for samarbeid med resten av verden for å dele erfaringer og løsninger på felles utfordringer. Bergen skal være en aktiv deltaker i partnerskap med byer i andre land, og fortsette å delta i internasjonale nettverk innen inkluderings- og menneskerettighetsfeltet.

 

Bergen MDG vil:

  • forsterke vårt skandinaviske og nordiske kulturfellesskap gjennom ulike typer samarbeid og byfellesskap
  • utvikle samarbeidsprosjekter med ledende europeiske miljøbyer i løpet av fireårsperioden, sørge for utvikling av best practice på miljø- og klimaområdet parallelt med en menneskevennlig byutvikling
  • stille krav om overholdelse av menneskerettigheter og ILO-kjernekonvensjoner i våre anskaffelser og globale verdikjeder
  • bruke investeringene i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) til å gjøre verden bedre, gjennom krav til karbonnøytralitet, etikk, folkerett, dyrevelferd og bruke vurderinger av klimarisiko til å sikre trygg forvaltning av porteføljen
  • delta aktivt i internasjonale nettverk som arbeider for inkludering og likestilling av minoriteter og utsatte grupper som LHBTIQ+-personer, flyktninger og mennesker med funksjonsvariasjon
  • arbeide for at lovforbud mot sex mellom mennesker av samme kjønn fjernes over hele verden