Sosialpolitikk

Vi vil at Bergen skal være en god by for alle. Da må vi kjempe mot fattigdom og sosial ulikhet, diskriminering og utenforskap, og ulike levekår i ulike bydeler. Vi vil styrke innsatsen i områder i Bergen med levekårsutfordringer, slik at alle innbyggere har like muligheter til en god og trygg oppvekst, en god bolig, arbeid, familieliv, og en trygg alderdom. 

 

Bergen MDG vil:

 • jobbe for gjennomføring av et statlig prøveprosjekt for borgerlønn i Bergen
 • styrke og videreføre Bergen kommunes områdesatsing, som bidrar til å utjevne forskjeller mellom bydeler
 • jobbe for en bærekraftig og levelig sosialstønad med en årlig indeksregulering
 • prioritere ekstra ressurser til barnehager og skoler i områder med levekårsutfordringer
 • ha gratis kjernetid i barnehagen, særlig for barn født i familier med lavinntekt
 • holde barnetrygden utenfor når man gjennomfører utmåling av hjelp til å dekke ekstrautgifter knyttet til barnas oppvekst
 • styrke barnevernet i kommunen med flere ansatte og konkurransedyktig lønn
 • styrke og videreutvikle kommunens tiltak for å hjelpe flere i jobb, og støtte opp om ideelle organisasjoner sine arbeidsrettede tilbud, og andre arbeidsinkluderingstiltak for folk som står langt fra arbeidslivet (f.eks. IPS, VTA)
 • bedre samordningen av helse- og velferdstjenester både internt i kommunen og andre offentlige, private og frivillige aktører
 • styrke Utekontaktens arbeid med utsatt ungdom
 • få kartlagt borettslagenes største hinder for å gjennomføre grønne og sosialt bærekraftige oppgraderinger/tiltak. Kartleggingen skal anbefale tiltak som kan fjerne hindrene
 • arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å bedre de grønne finansieringsmulighetene for borettslag gjennom Enova, Husbanken osv.