Ta vare på Smålungeren!

Lille Lungegårdsvann. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0
Lille Lungegårdsvann. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Lille Lungegårdsvann er forurenset av alger, bakterier og fosfor, og De Grønne etterlyser kommunal innsats for å ta vare på vannet. – På lengre sikt arbeides det for løsninger med en ytterligere tilførsel av vann fra Starefossbekken, skriver byråd Filip Rygg i sitt svar.

Oversendelse av skriftlig spørsmål nr. 48 fra Sondre L. Båtstrand (MDG) til KMBY 171013 vedr. Lille Lungegårdsvann.
Lille Lungegårdsvann er preget av dårlig vannkvalitet, og blir på ettersommeren grønn av alger. Forskere ved Institutt for biologi, UiB, har pekt på at massiv algeoppblomstring og oksygenfritt bunnvann gjør at Smålungeren vurderes til «meget dårlig økologisk status» etter EUs vanndirektiv. Store mengder fosfor og cyanobakterier utgjør en utfordring, og det er miljøgifter i sedimentene på bunnen. I en kronikk i BT 20. september foreslår forskerne Peter Larsson og Tom Klepaker tilføring av ferskvann som tiltak for å bedre vannkvaliteten. En mulig vannkilde er å legge rør fra Starefossbekken. Dermed vil det være mulig å sette ut ørret som kan redusere stingsildbestanden som i dag spiser for mye plankton. Økte mengder plankton vil beite på algene, og dermed skape en positiv utvikling. «La vakende ørret i Lille Lungegårdsvann bli ny attraksjon og stolthet for Bergen», skriver Larsson og Klepaker. Forskerne er for øvrig kritiske til tiltak som bruk av ultralyd eller en ny kanal mellom Storelungeren og Smålungeren.
Spørsmål:
Hvilke tiltak vil byrådet gjennomføre for å bedre vannkvaliteten i Lille Lungegårdsvann, og vil byrådet vurdere forslagene fra Larsson og Klepaker?

Svar:
Det er bred enighet om at vannkvaliteten i Lille Lungegårdsvann er ikke tilfredsstillende slik den framstår. Det gjennomføres jevnlig prøvetaking av vannet, og resultatene her bekrefter høye fosfor og nitrogenverdier. Arbeidet med tiltak for å bedre vannkvaliteten i Lille Lungegårdsvann skjer i et samarbeid mellom Grønn etat og VA-etaten. Forskere fra UiB har også vært involvert i diskusjoner om løsningsforslag mm. De senere år har det vært gjennomført flere større tiltak for å sikre at avløpssystemene ikke skal bidra til forurensingen av vannet. Blant annet oppgradering av avløpspumpestasjonen i Christiesgate og fornyelse av avløpssystemene i området. I tillegg er det gjennomført flere tiltak for å øke vannutskiftningen gjennom at regnvann/overvann fra omkringliggende arealer ledes mot Lille Lungegårdsvann. Sommeren 2013 har det også vært gjennomført forsøk med bruk av ultralyd for å redusere algetilveksten i vannet, uten at dette har gitt vesentlige merkbare resultater. På lengre sikt arbeides det for løsninger med en ytterligere tilførsel av vann fra Starefossbekken slik det også anbefales av forskerne Larsson og Klepaker som representanten viser til. Denne løsningen ses i sammenheng med utviklingen av områdene mot Bygarasjen og Nygårdstangen der det legges opp til å åpne kanalen mellom Lille og Store Lungegårdsvann.
(Ref. Byrådssakene 1319-12 og 1315-12, i Byrådet 28.06.12.)
Filip Rygg
Byråd for byutvikling, klima og miljø