Fotocredit:

Bystyremøtet 29.01.20

Under onsdagens bystyremøte var det mange gode, grønne gjennomslag, og mange MDG-ere på talerstolen. MDGs representanter i bystyret snakket blant annet om kvinnelige statuer, kommunens innkjøpspolitikk, ny e-helselov, markering av retusjert reklame, barnehagedekning, byvekstavtalen, og mye mer. Her kommer et sammendrag av de viktigste sakene MDG fikk gjennomslag for.

3. februar 2020

Vår faste representant i bystyret og medlem i utvalg for finans, kultur og næring, Miriam Akkouche, er nå tilbake i Bergen og tok ordet for første gang i bystyresalen. Hun stilte et muntlig spørsmål til MDGs Kulturbyråd Katrine Nødtvedt om statusen for reising av kvinnelige statuer i Bergen. Kulturbyråden svarte at prosjektet er godt i gang for 2020, og at den første kvinnelige statuen blir av Kim Friele. Hun svarte også at det vil bli etablert en prosess hvor Bergenserne selv kan komme med forslag om hvilke historiske kvinner man ønsker statuer av. Dette lover godt både for kultur og likestilling i verdens beste by! Miriam tok også ordet og snakket varmt om en høringsuttalelse for merking av retusjert reklame.

Under deler av bystyremøtet trengte MDGs bystyregruppe hjelp til å fylle de syv plassene våre, og vi var derfor veldig heldige som fikk vararepresentant Alva Milford Sjursen med på laget. Dette var det første bystyremøtet til Alva, og da hun tok ordet under en interpellasjon angående kommunens innkjøpspolitikk, ble Alva den yngste representanten for MDG på talerstolen noensinne! Alva fremmet følgende forslag:

«Bystyret viser til byrådsplattformens føringer hvor det legges til grunn at innkjøps- og anbudspolitikken skal bidra til å beskytte økosystemet vi alle er avhengig av.
Bystyret ber byrådet innføre retningslinjer for anskaffelser om at sirkulære kvaliteter skal vektlegges. Herunder positiv vektlegging av lang levetid, mulighet til å reparere og gjenvinne materialer.»

Forslaget fikk flertall og ble dermed vedtatt. 100% uttelling for Alva i bystyret altså!

image.png

 

Under saken om en høringsuttalelse til ny e-helselov, gikk representanten Christine Ødegaard på talerstolen og fremmet en merknad om det kommunale dataansvaret og plikter under personvernregelverket. Merknaden fikk flertall og ble vedtatt av bystyret.

 

I en sak om innfrielse av bydelsvis barnehagedekning, gikk representanten Håkon Opedal på talerstolen og sa følgende:

«Vi må kunne tillate oss å ikke forhaste oss i viktige saker. Enkeltmenneskers arbeidsforhold krever høy forutsigbarhet og vi bør derfor, som ansvarlige politikere, forholde oss til de retningslinjer vi har satt for barnehagene i Bergen. Det fortjener de ansatte. Det fortjener foreldrene. Det fortjener barna.»

 

Da byvekstavtalen skulle diskuteres, var det mange representanter som tok ordet. Bystyrerepresentant og nestleder for bystyregruppen Mona Høgli gikk opp på talerstolen og sa blant annet:

“Vi har et felles ansvar for å forvalte pengene på en god måte, der de har størst effekt. Opprydning i sonestrukturen for kollektivbilletter i Hordaland var riktig, og ga rimelige billetter i omegnskommunene; men det gikk i for stor grad ut over kollektivreisende i Bergen, og det er derfor på sin plass med en merknad om at Bergen må prioriteres når midlene til reduserte billettpriser skal fordeles”.

MDG fremmet derfor denne merknaden sammen med Arbeiderpartiet, Venstre og KrF, som fikk flertall:

«Bystyret stiller seg bak at det var behov for å rydde opp i sonestrukturen i Hordaland, men meiner likevel at korte kollektivreiser i Bergen har vorte uforholdsmessig dyre med den nye sonestrukturen. Bystyret ønskjer difor at Bergen prioriteres når midlane til reduserte billettprisar i avtaleområdet fordeles då det er viktig å fokusera på trafikkreduksjon der potensialet er størst og der ein får best effekt av eit betra kollektivnett. Det gir også best effekt med tanke på å redusere utslipp av klimagasser.»