Fotocredit:

Bystyremøtet 24. februar

Onsdag 24. februar var det duket for nok et digitalt bystyremøte, med mange viktige saker på sakskartet. Av grønne saker som var viktige for MDGs representanter ble det blant annet diskutert en interpellasjon om atomubåter på Haakonsvern, en høringsuttalelse om el-løperhjul, boligmeldingen, rehabilitering av vassdrag, ordføreropprøret mot vindkraft, og ikke minst bybanetraseen til Åsane, for å nevne noen. Vi har oppsummert sakene for deg, og her kan du lese hva MDGs bystyrerepresentanter sa og stemte under møtet.

2. mars 2021

Ny rapport om strukturell rasisme

Før bystyret bega seg ut på den ordinære sakslisten, stilte MDG-representant Trond Wathne Tveiten spørsmål til mangfoldsbyråd Katrine Nødtvedt om den nylig fremlagte rapporten om strukturell rasisme i Bergen kommune. Tveiten spurte byråden om hvordan de urovekkende funnene følges opp og håndteres i det videre arbeidet mot rasisme i kommunen.

MDG-byråden svarte at vi må rive opp røttene disse strukturene har hatt i samfunnet vårt, og vi trenger at både politikere og bergensere tar aktive valg og er aktive antirasister.

Bystyret får rapporten til behandling i mars, og der vil byrådet foreslå noen umiddelbare oppfølgingspunkter. Disse går blant annet ut på at det vil fremmes en sak om forebygging og forhindring av rasisme i skolen, det vil etableres en veiledningstjeneste for diskriminering, og kommunen vil samarbeide med politiet for å hindre hatkriminalitet, for å nevne noen. Vi i MDG ser på funnene i rapporten med den største alvor, og ser frem til behandlingen av rapporten i mars. Arbeidet med å forhindre rasisme er noe vi må prioritere på både kort og lang sikt. Bergen skal være en rasismefri sone.

 

Atomvåpenfritt Bergen!

I runden med interpellasjoner ble det fremmet forslag om å gjøre Haakonsvern fri for atomubåter.

Her fremmet De Grønne i Bergen egne forslag til vedtak, som følgende:

  1. Bergen kommune skal være en atomvåpenfri sone.
  2. Ubåter med atomvåpen ombord er ikke velkomne i Bergen.
  3. Bystyret ber nasjonale myndigheter respektere lokalpolitiske vedtak, og ber om at norske myndigheter foretar inspeksjoner for å bekrefte at reservasjonen mot atomvåpen respekteres også ved Haakonsvern.

MDGs forslag fikk dessverre ikke flertall.

 

Byene må få regulere bruken av el-løperhjul!

Siden el-løperhjulenes inntog i bybildet i fjor sommer, har det vært stor debatt rundt løperhjulenes plass i byen vår. Etter at MDG-byråd Thor Haakon Bakke i sommer ga klar beskjed til samferdselsministeren om at staten måtte rydde opp i problemet og gi byene mulighet til å regulere tilbudet, har regjeringen nå lagt ut forskriftsendringene på høring. Her var byrådet og bystyret tydelig på at kommunen måtte få anledning til å regulere utleie av el-løperhjul på egen grunn, slik at tilbudet kan sikres av hensyn til fremkommelighet og tilgjengelighet for alle, også eldre og de med funksjonsnedsettelser. Dette understrekte også gruppeleder Øystein Bønes som tok ordet i saken og sa følgende:

“Jeg er ikke i tvil om at el-løperhjul kan gjøre Bergen til en enda triveligere by å bo i. Men både sikkerhetshensyn, hensyn til fremkommelighet og tilgjengelighet, gjør at dette må reguleres hensiktsmessig i veitrafikkloven og kommunen må få hjemmel til å regulere parkering og utleie av slike små elektriske kjøretøy på en hensiktsmessig måte.”

 

Boligmeldingen 2020-2026

Boligmeldingen er Bergen kommunes overordnede plan for hvordan vi skal sørge for en god boligpolitikk for alle innbyggerne de neste årene. Særlig viktig er det at kommunen har et stort ansvar for hvordan vi skal ta vare på de svakeste, og for at de i en vanskelig livssituasjon har tak over hodet. MDGs fraksjonsleder i utvalg for helse og sosial Christine Ødegaard understreket på talerstolen at det i første rekke handler om å skaffe de svakerestilte blant oss et anstendig tak over hodet, og trakk blant annet inn diskusjonen rundt Nyhavnsveien 10, og hvordan vi må unngå lange forsinkelser med store konsekvenser for de menneskene som står i boligkø. Det fortjener Bergens borgere!

 

Rehabilitering av vassdrag

Bergen bystyre skulle onsdag også vedta Plan for rehabilitering av vassdragsanlegg 2020-2030. En svært viktig plan som skal sikre blågrønne strukturer, til det beste for natur, miljø, dyr, fisk og menneskene i byen vår. For De Grønne er det særlig viktig at vi nå har mulighet for å åpne noen vassdrag på nytt og ta naturen tilbake til sin opprinelige form, ved å fjerne menneskelige inngrep, og reintrodusere planter og dyr som hører til der. Slik kan vi la naturen reparere seg selv. Derfor fremmet MDGs Paul Johannessen denne merknaden, som fikk flertall i bystyret:

«Åpne vassdrag har stor verdi for både trivsel og naturmangfold. Når spørsmålet om nedlegging av magasin, med fjerning av dammen (heilt eller delvis), vurderes i forprosjektfasen for kommunens damanlegg/-prosjekt skal åpning og eventuell restaurering av vassdrag vurderes jamfør KPA2018 § 10.5».

 

Bybanen til Åsane

Denne gang var det skissefasen til bybanetraseen som skulle behandles, og saken ble fremmet til bystyret til orientering. For MDG var det viktig at saken nå kunne vedtas slik byrådet la den frem, slik at ingen nye endringer vil skape forsinkelser i bybaneplanleggingen. Nestleder i bystyregruppen Mona Høgli understreket nettopp hvordan vårt hjertebarn – bybanen – nå må heies frem slik at den blir realisert. Heldigvis ble saken vedtatt uten store endringer, og vi kan vente oss en reguleringsplan første halvår 2023.

 

Ordføreropprør mot vindkraft

De siste årene har brakt med seg en stor offentlig debatt rundt vindkraftutbygging i kommuner rundt i hele Norge, og det var Bergen sin tur å signere ordføreroppropet som sier at det er lokale planer som bestemmer hvorvidt vindkraftutbygging skal skje i hver enkelt kommune. Gruppeleder Øystein Bønes tok ordet til fordel for å signere oppropet, men understreket også viktigheten av mer fornybar energi i møte med klimakrisen, såfremt dette ikke går utover urørt natur. MDG fremmet derfor denne merknaden sammen med Venstre:

“For å få ned klimagassutslippene mener bystyret at det er viktig å øke produksjonen av fornybar energi, også vindkraft, så fremt vindkraftutbygging hensyntar natur og miljø, samt dyreliv og biologisk mangfold. Lokale planer og vedtak skal være førende for vindkraftutbyggingen.”

 

For flere saker fra bystyret kan dere se denne siden fra kommunens nettside (obs, prøv en annen nettleser dersom hyperkoblingen ikke fungerer).

 

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergenmdg.no