Fotocredit:

Bergen bystyre tar avstand fra hetsen

Juni-møtet i bystyret ble avholdt fysisk for første gang siden oktober i fjor. Bystyret behandlet en rekke viktige saker, og for De Grønne var blant annet saker om kunstgress, politikerhets, Bybanen til Spelhaugen og lysforurensning spesielt viktige. Her kan du lese mer om sakene vi er opptatt av!

24. juni 2021

Nei til mikroplast

MDGs gruppeleder Øystein Bønes fremmet en interpellasjon om utfasing av gummigranulat på kunstgressbaner, en viktig fanesak for MDG i Bergen. Det har lenge vært vanskelig å finne alternativer til gummigranulat, men nå arbeides det med flere prøveprosjekter i andre norske byer. Bedre alternativer til gummi er viktig for å unngå mikroplast som fører til store miljøutfordringer på land og i havet.

 

MDGs forslag fikk flertall, og følgende ble vedtatt av et nesten samlet bystyre:

“Bystyret ber byrådet vurdere å teste ut 100% biologisk nedbrytbare og komposterbare innfyll når det gjøres utskifting og ved nyetablering av kunstgressbaner i Bergen kommune.”

 

Vi må stanse politikerhetsen

De siste ukene har det i både folkevalgte forum og i media blitt rettet lys på den grove hetsen som flere politikere opplever på nett, i innboks og i kommentarfelt. Hatefulle ytringer mot MDGs byråd i Oslo Lan Marie Berg har gjort at flere har sperret øynene opp for den hetsen som mange unge, kvinnelige politikere opplever.

Derfor fremmet MDGs representanter Paul Johannessen og Christine Ødegaard en interpellasjon som sier at Bergen bystyre tar avstand fra grov og personlig hets i politisk debatt og det offentlige ordskiftet. Forslaget fikk et bredt flertall, og det ble en viktig og god debatt i bystyresalen. Både Johannessen og Ødegaard påpekte hvor viktig det er å løfte debatten slik at unge stemmer ikke må oppleve å bli hetset ut av politikken eller av det offentlige ordskiftet på bakgrunn av deres identitet.

 

Bybanen til Spelhaugen

Bystyret behandlet også en sak om mulig forlengelse av bybanen til Spelhaugen. Det jobbes nå for fullt med anleggsarbeidet på bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Gruppeleder Øystein Bønes, som ukentlig sykler forbi anleggsområdet på Mindemyren, sa på talerstolen at han ser med glede på at det som i årtier har vært et lagerområde skal bli en ny og flott urban bydel. Bybanen til Fyllingsdalen vil likevel ikke kunne sies å være komplett før den når Spelhaugen – til det er Spelhaugen-stoppet for viktig.

Finansiering er likevel et problem – som vi ikke hadde hatt om det hadde vært vilje til å følge Miljøpartiet De Grønnes ønske om å heve bompengesatsene. Men får MDG nok stemmer til en vippeposisjon på Stortinget nå i høst, så skal dette gå seg til iløpet av ikke alt for lang tid!

 

Fairtradebyen Bergen

I behandlingen av Fairtradebyen Bergen: Handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2021-2022, fikk MDGs vararepresentant Anna Milford sin debut på talerstolen i Bergen bystyre. Hun poengterte at mange land helt siden kolonitiden har vært i en økonomisk bakevje som det er vanskelig å komme seg ut av. De er avhengig av å eksportere for å få inntekter, men får dårlig betalt for de få produktene de er konkurransedyktige på. Svake institusjoner klarer ikke å ivareta arbeidernes grunnleggende rettigheter og sikkerhet, heller ikke når de produserer varer som vi her i Norge kjøper og bruker. Derfor er tiltak som Fairtradebyen Bergen svært viktige.

Hun sa også følgende:

“Tiltakene som kommunen her legger opp til, med å fortsette å kjøpe inn varer som er merket Fairtrade, og med å spre kunnskap om og skape bevissthet rundt etisk handel, er gode tiltak. Dette er en av de få mulighetene vi har til å påvirke situasjonen til fattige mennesker i sør, ved siden av bistand, og det er flott at kommunen bruker denne muligheten.”

 

Kollektivavtale mellom Bergen og Vestland

I saken om inngåelse av avtale om kollektivtilbud mellom Bergen og Vestland fylke, fremførte Håkon Opedal dette viktige poenget som en del av sitt innlegg i saken:

MDGs ønske er at kollektivreiser skal være ryggraden i persontransporten i fylket og i byen vår. Vi ønsker å sørge for å frigjøre så mange mennesker som mulig fra privatbilismens avhengighet. Dette vil kreve økt utbygging av nye kollektivløsninger, bybane til alle bydeler, hyppige avganger, rimelige billetter, komfort, universell utforming, god korrespondanse og universelle og samordnede løsninger. Samtidig må vi sikre at de store samferdselsmidlene prioriteres til kollektivtransporten, på bekostning av bilen. Det krever et godt samarbeid mellom Bergen kommune og Vestland fylkeskommune”.

 

Ta natten tilbake!

Flere av representantforslagene som bystyret skulle behandle tok opp problematikken rundt lysforurensning. Ett forslag som gjaldt lyssetting av Fløysvingene stemte MDG mot, nettopp på grunn av konsekvensene denne typen lysforurensning vil ha for dyr, mennesker og natur. I et annet forslag om å lage en plan mot lysforurensning, tok De Grønnes Miriam Akkouche ordet til fordel for forslaget og sa følgende:

“I takt med at samfunnet endrer seg er det viktig å ta en fot i bakken i blant å se hvordan de nye omgivelsene påvirker oss og annet liv på jorden. Kunstig belysning påvirker en rekke arter slik som biller som mister muligheten til å orientere seg etter naturlig lys fra himmelen, sjøfugler som blir fanget over flombelysning på oljeplattformer og ikke kommer seg videre. Lysforurensing påvirker oss mennesker med økt grad av søvnproblemer, og potensielt andre helseproblemer. Vi trenger å implementere naturlig lys med riktig betoning der lyset trengs, og rett og slett slå av lyset der vi ikke oppholder oss hele tiden.”

 

I tillegg til disse sakene ble det også behandlet saker om regional vassforvaltning, tomtevalg på Dokken, og oppkjøp av Akasia-barnehagene. Du kan lese mer om sakene fra bystyremøtet på kommunens nettside (obs, prøv en annen nettleser dersom hyperkoblingen ikke fungerer).

 

Har du spørsmål til bystyregruppen om saker eller stemmegivningen under bystyremøtet? Ta kontakt med oss her: bystyregruppen@bergenmdg.no.