Norges grønneste storby

Flere arter og naturtyper er truet av menneskelig aktivitet, blant annet på grunn av nedbygging av natur. Vi vil verne om artsmangfoldet og ta vare på livet på jorden og i vannet. Bergen har variert og vakker natur, og for mange bergensere er nærheten til naturen viktig for livskvalitet og helse. Vi vil jobbe for mer biologisk mangfold, vern av grøntområder og mer nærnatur til oss innbyggere for å skape gode liv i harmoni med naturen vår. Særlig myr, våtmark og strandsone trenger sterkt vern. Ikke minst må hensynet til naturens egenverdi veie mye tyngre enn før når vi skal ta avgjørelser om blant annet arealbruk.

 

Bergen MDG vil:

 • omregulere alle faktiske natur-, frilufts- og jordbruksarealer fra byggesone til grønnstruktur eller landbruks-, natur- og friluftsområde for å sikre juridisk vern av all natur og matjord i hele Bergen kommune ved rullering av Kommuneplanens arealdel (KPA)
 • jobbe opp mot staten for å innlemme Bergen i strengeste vern (sone 1) i forvaltning av strandsonen
 • si nei til bit-for-bit-nedbygging av natur, ved å ikke tillate nedbygging av natur og strandsone gjennom unntak fra plan (dispensasjoner)
 • innføre et arealregnskap for Bergen
 • innføre arealnøytralitet som prinsipp i byutviklingen innen 2025 og innføre arealpositivitet innen 2027. Dette innebærer at man må kompensere nedbygging av områder med restaurering av natur, med mål om en netto økning i naturareal
 • utarbeide tiltaksplaner for ivaretakelse, gjenoppbygging og reintroduksjon av truede arter og naturtyper som grunnlag for plansaker, fremtidige vernesaker og eventuelle restaureringsprosjekter
 • utvide byfjellsgrensen og gi byfjellene nasjonalt vern etter naturmangfoldloven, eventuelt etter modell for Oslomarka med egen lov
 • opprette flere verneområder etter naturmangfoldloven
 • ligge på en restriktiv linje når det gjelder dispensasjonssøknader og forslag som gir utvidet bruk av byfjellene. Naturhensyn skal vektes tungt, samtidig som det i noen tilfeller vil være nødvendig å i større grad tilrettelegge for bruk og friluftsliv for å hindre nedsliting av naturområder
 • at i byfjellene skal initiativer om å bygge ut idrettsanlegg og sette ut snøkanoner avslås
 • forby fornøyelseskjøring med vannscootere i Bergen og ha totalforbud i Store Lungegårdsvann, Nordåsvannet og Vågen av hensyn til mennesker, dyr, fugler og miljø
 • erstatte flere asfalterte og grå arealer med parker og grønne korridorer for mennesker, natur og dyr
 • etablere flere blomsterenger i byens parker og grøntområder på bekostning av plen og bevare økologisk viktige pollinerende insekt ved å hindre kantslått som ikke er nødvendig
 • redusere kravene til klipping av gress i områder med lite ferdsel som for eksempel i bratte partier
 • plante flere nyttevekster, som frukttrær og bærbusker, og bie- og humlevennlige planter i offentlige parker og byrom
 • bringe natur og by sammen gjennom å stille krav i private og offentlige reguleringsplaner om bruk av grønne tak eller mattak, gjerne i kombinasjon med energianlegg, og utfordre næringslivet på å bruke flere eksisterende takflater til fornybar energi og grønne tak
 • støtte tiltak som gir økt bevissthet og kunnskap om biomangfold og hvordan man kan gjøre hagene mer dyrevennlig for fugler, pinnsvin, bier, insekter og småkryp
 • tilrettelegge for at skogsdriften i Bergen bidrar til å få tilbake variert, artsrik og fleraldret skog og oppfordre til frivillig skogvern
 • stramme inn på tillatelser til skogs- og traktorbilveier i kommunen ved å vektlegge biologisk mangfold og friluftsliv høyere og si nei til overdimensjonerte skogs- og traktorbilveier
 • jobbe opp mot nasjonale myndigheter for at skogsbilveier må godkjennes etter plan- og bygningsloven og underlegges krav om reguleringsplan
 • åpne flere bekker, elver og vassdrag, både for å øke biologisk mangfold, rigge byen for økt nedbør og gi barn mulighet til å leke mer med vann 
 • få på plass byfjordgartnere i Bergen
 • lage flere regnbed for å sikre god overvannshåndtering
 • fjerne vandringshindre for ørret og laks, åpne opp vassdrag, tilrettelegge strekk med gytegrus og skjulesteder for fisk i vassdragene som renner ut i brakkvannsområdet Nordåsvannet og Sælenvannet
 • sikre fisketrapp ved Hopsfossen
 • fortsette å jobbe for et styrket vern av Haukåsvassdraget og ikke tillate utvidelse av nærings- og boligområder i nedslagsfeltet til vassdraget
 • stille strenge krav til håndtering av avrenning fra travparken på Haukås av hensyn til elvemuslingene og Haukåsvassdraget. Dersom avbøtende tiltak ikke fungerer vil vi vurdere å finne en ny lokasjon
 • gå imot planene for ny cruisehavn på Askøy gjennom eierskapet i Bergen Havn av hensyn til natur og strandsone