Miljø og forurensing

Bergenserne fortjener stillhet, ren luft og en natur bestående av lokale arter uten plastforurensing. Vi vil sørge for gode levevilkår for mennesker og natur gjennom målrettet innsats for å unngå ødeleggelse av disse verdiene. 

 

Bergen MDG vil:

 • fjerne og hindre forurensning i masser både i sjø og på land, for eksempel i Store Lungegårdsvann, Vågen og på Slettebakken. Vi vil jobbe for nasjonale støtteordninger og statlig støtte til større opprenskningsprosjekt
 • sikre forsvarlig forvaltning og etterdrift av nedlagte kommunale deponier
 • forsterke kommunens innsats mot ulovlig dumping av masser og avfall i villfyllinger. Et ledd i dette arbeidet er å sikre bedre samhandling med andre myndigheter og gjennomgå hvordan kommunen håndterer søknader om skogs- og traktorbilveier
 • jobbe for at Økokrim i større grad etterforsker ulovlig massedeponering
 • bekjempe videre spredning av svartelistede arter som for eksempel parkslirekne, kjempebjørnekjeks, pilemispel, hemlokk og sitkagran ved å blant annet stille strengere krav til dokumentasjon av massehåndtering i byggesaker og styrke ulovlighetsoppfølging på feltet
 • stille strengere krav til støy fra Flesland
 • legge til rette for firma som vil opprette anlegg for destruering av spor etter fremmede arter i jordmasser
 • redusere lysforurensningen fra alle kommunens lyskilder, ta i bruk veilederen til Bevar mørket og se på tiltak for å redusere belysning både hos bergensere generelt og hos bedrifter og private aktører
 • innføre pilotprosjekt med støymålere langs trafikkerte veier for å automatisk bøtelegge biler og motorsykler som overstiger anbefalt støynivå
 • jobbe for mer støyskjerming, spesielt på fylkes- og riksveier
 • sikre effektive målinger og gjennomføre tiltak som reduserer støyplager, særlig i boområder
 • innføre maksnivå for lydforurensning fra båter i områder med spesielt utsatte og sårbare arter
 • forby engangsgriller i parker og grøntområder og etablere flere fellesgriller
 • styrke arbeidet mot plastforurensing gjennom å stille krav til emballasje ved kommunale innkjøp og anskaffelser, som å unngå unødvendig emballasje, dobbeltemballering og prioritere resirkulerbar og resirkulert plast og produkter uten plastemballasje. Det bør også stilles krav om sporbarhet i nedløpskjeden for å sikre at avfallet ikke kommer på avveie
 • gjennomføre tiltak for å redusere urban mikroplast, blant annet ved kraftig reduksjon i veitrafikken
 • jobbe langsiktig med å bedre byluften gjennom tiltak for å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende, redusere vedfyring og få ned biltrafikken