Medmenneskelig og kunnskapsbasert ruspolitikk

Vi trenger en medmenneskelig og inkluderende behandling av mennesker i aktiv rus i Bergen. Vi har et tydelig mål om at vi som samfunn skal hjelpe, ikke straffe, mennesker som har en rusavhengighet. Norge ligger på topp fem i Europa med tanke på overdosestatistikken, en tragisk konsekvens av feilslått ruspolitikk. Det er på høy tid å gå bort fra straffelinjen.

 

Siden den nasjonale rusreformen falt i Stortinget vil vi Bergen MDG aktivt løfte den lokale ruspolitikken gjennom vedtatt lokal rusreform, og at Bergen skal løfte og arbeide videre for å få vedtatt en nasjonal rusreform i Norge. Det er på tide å få på plass en kunnskapsbasert ruspolitikk som tar brukernes behov på alvor. Dette vil være et av de viktigste sosialpolitiske målene for MDG i den kommende perioden. 

 

Rusavhengige lever gjennomsnittlig 15-20 år kortere enn folk flest. For seks av ti pasienter skyldes den høye dødeligheten fysiske sykdommer. Derfor er det viktig å forebygge og behandle både fysisk sykdom og psykisk lidelse, og slik bedre helse og livskvalitet hos mennesker med rusavhengighet. 

 

Bergen MDG vil:

 • fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, i tråd med Rusreformutvalgets anbefaling
 • at Bergen blir en pådriver for strukturert og hensiktsmessig samhandling rundt personer med samtidige rus- og psykiatriutfordringer, på tvers av forvaltningsnivåer og på tvers av offentlige, private og frivillige aktører
 • jobbe for å tilgjengeliggjøre rusmiddelanalyse på mottak- og oppfølgingssentre (MO-sentre) og andre sentrale steder
 • arbeide for innføring av egnede, digitale samhandlingssystemer for aktører rundt den rusavhengige og den rusavhengige selv 
 • gi fast årlig driftstilskudd til lokale ideelle rusorganisasjoner som arbeider for å bedre kårene for rusavhengige
 • jobbe opp mot nasjonale myndigheter for å få legalisert lettere rusmidler som cannabis
 • jobbe opp mot nasjonale myndigheter for at Bergen skal bli prøvekommune for strengt regulert lovlig salg av lettere rusmidler som cannabis
 • vurdere å etablere en samskapingskoordinator i Bergen som skal sørge for at flere offentlige og private parter inngår et likeverdig samarbeid rundt personer med rusutfordringer
 • være en pådriver for å bygge nok tilpassede boliger til rusavhengige og pasienter med samtidige rus og psykiatriutfordringer, med tett, faglig oppfølging tilpasset den enkeltes behov
 • styrke rehabiliteringstilbud og ettervern for rusavhengige, med fokus på kunnskapsbaserte og skadereduserende tiltak, framfor rusfrihet. En trygg bolig, riktig medisin, og tett oppfølging av fysisk og psykisk helse er hovedmålet
 • legge til rette for helsehjelp for fysiske sykdommer i tilknyting til MO-sentrene og andre møtesteder for rusavhengige, slik at dette blir lett tilgjengelig
 • ha gratis langtidsvirkende prevensjon til rusavhengige og sørge for god informasjon om rusmisbruk og graviditet
 • gå i dialog med fylkeskommunen for å sikre et systematisk og tilgjengelig tannlegetilbud for rusavhengige, med spesialkompetanse på denne gruppen
 • at LAR-systemet bør være lettere tilgjengelig for dem som ønsker det. Legene må få bruke sitt faglige skjønn til å medisinere og substitusjonsbehandle
 • utvide tilbudet med sprøyterom og åpne for røykerom
 • i samarbeid med spesialisthelsetjenesten styrke og videreføre ordningen med medisinsk utdeling av heroin til rusavhengige som kvalifiserer til dette tilbudet
 • sørge for at ansatte og mennesker i rusmiljøet får opplæring i bruk av motgift mot overdoser, og sørge for at motgiften er tilgjengelig