Likestilte muligheter for folk i alle funksjonsvariasjoner

Bergen skal være en tilrettelagt, universelt utformet og tilgjengelig by for alle uansett funksjonsnivå. Mennesker med nedsatt funksjonsevne er en mangfoldig gruppe med ulike og sammensatte behov, og vi vil jobbe for at ingen blir funksjonshemmet i møte med samfunnet. Tjenestetilbudet må tilpasses behovet til den enkelte. BPA, eller brukerstyrt personlig assistanse, skal være et viktig likestillingsverktøy for å øke deltagelse og selvstendighet.

 

Bergen MDG vil:

  • at tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal finansieres av staten, være universelt og ikke avhenge av alder, kjønn eller postadresse til de som trenger ordningen
  • satse på og styrke BPA-ordningen. BPA bør være det likestillingsverktøyet det er ment å være, og fritid og samfunnsdeltagelse skal vektlegges i større grad
  • arbeide for at elbil, elsykkel og andre miljøvennlige, mobile enheter skal bli tilgjengelig for folk som trenger tilrettelagte transportmuligheter, blant annet gjennom NAVs ordninger
  • gjøre offentlig transport tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsvariasjon
  • gjennomgå praksis for utstedelse av HC-parkeringsbevis i Bergen
  • alltid universelt utforme private og kommunale nybygg og sikre bedre tilrettelegging i eksisterende kommunale bygg, for eksempel med teleslynge
  • sikre tilstrekkelig utbygging av kommunale boliger som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
  • undersøke muligheten for SMS-tjeneste ved Bergen legevakt
  • gi tilskudd for å gjøre flere av byens kulturarenaer universelt utformet, inkludert tiltak for å tilgjengeliggjøre opplevelser for personer med nedsatt hørsel
  • at Bergen skal jobbe helhetlig, strukturert og langsiktig mot målet om å samordne tjenester og tilbud for personer med funksjonsnedsettelser. Samhandlingsstrukturene skal gå på tvers av forvaltningsnivåer, og på tvers av offentlige, private og frivillige aktører