Helse for eldre

Den demografiske utviklingen i Bergen vil være en stor utfordring i årene som kommer, med flere eldre enn hender som kan hjelpe. Eldres helse vil derfor påvirke hele samfunnet. Vi må både planlegge for å ivareta dem som ikke lenger kan klare seg selv, men også legge til rette for at flest mulig kan bli boende hjemme så lenge som mulig. 

 

Bergen MDG vil:

 • bygge nok sykehjemsplasser tilpasset den demografiske framskrivingen av befolkningen
 • gjennom aktiv og bevisst oppgavedeling og andre nødvendige tiltak sørge for kompetent bemanning på sykehjemmene, og styrke tilbud som gir livsglede for eldre
 • sikre tilstrekkelig bemanning i hjemmebaserte tjenester
 • legge til rette for støtteordninger for oppgradering og tilpasning av boliger med gode hjelpemidler slik at eldre kan bli boende hjemme så lenge som mulig, inkludert innovativ teknologi
 • gå inn for en robust løsning for matlevering til sykehjem og hjemmeboende eldre, både med tanke på beredskap, næringskompetanse og kvalitet
 • satse på matverter som tilrettelegger og bistår under måltider for økt trivsel og matglede
 • satse på gode lavterskel aktivitetstilbud for eldre, både for sosial inkludering og trivsel, og for fysisk trening, særlig forebygging av fallskader som ofte skyldes dårlig balanse
 • god livskvalitet er bra for folkehelsen, og felles opplevelser på tvers av generasjoner er en kilde til livskvalitet. Vi vil utvide ordninger med samarbeid mellom barnehager, skoler og sykehjem, gjerne etter konseptet “Livsglede for eldre”
 • vi vil legge til rette for sang, musikk og kontakt med dyr på alle sykehjem og jobbe for å gi alle eldre og pleietrengende som ønsker det en tur ut i naturen minst en gang i uken
 • samarbeide med og støtte frivilligheten, slik at de kan spilles gode i sine roller både for unge og eldre
 • teste og støtte ulike tiltak som fremmer inkludering, dialog og fellesskap over delte måltider og motvirke ensomhet
 • satse på musikkterapi, samt bruk av kunstneriske uttrykksformer som helsefremmende tiltak for både eldre på sykehjem og hjemmeboende eldre
 • utrede mulighetene for å bygge demenslandsbyer
 • sikre bedre tilgang på både lege- og psykologtjenester for beboere på sykehjem
 • styrke kommunens kompetanse og tjenester innen eldres psykiske helse